Hur registrerar vi när patienten hamnar på IVA?

Fråga: Hur vi ska registrera och till SPOR rapportera den perioperativa processen för patienter som genomgår operation men som ligger på IVA pga redan befintlig svår sjukdom eller som utvecklar detta under operationen.  

Skall dessa registreras i operationsplaneringssystemet som alla andra patienter och inrapporteras till SPOR?

Finns det en parameter för postoperativ vård på IVA, pga behovet av denna vårdnivå snarare än postop där vårdnivån är lägre?

 

 

Svar: Bara själva operationen registreras i operationsplaneringssystemet => SPOR.

Vid avslut av operationen så registrera Variabel 690 som INTENSIVVÅRD

Har ni redan registrerat Variabel 335 ”Planerad eftervårdsnivå” som INTENSIVVÅRD så räknar vi med att det inte var nåt komplikation som skedde per/postop som resulterade i IVA vård

Postop vanlig registrering i SIR

Dock – patienter som ligger på en IVA-avdelning som ren postoperativ vård som inte kräver IVA-resurser (ex vis pga kväll/helg bemanning på ordinarie postopavdelning) skall registreras som en postop patient – även om man fysiskt befinner sig på en IVA-avdelning

 

 

Vilken vårdnivå skrivs man ut till vid re-operation?

Fråga: Om patient skrivs ut från postop till operation, reop. (ny behandling), vad sätter man som ”V810 Verklig eftervårdsnivå efter postop” kod på denna? Operation finns ej med bland valbara alternativ, skall man använda "ANNAT".

Svar: Från SPOR 4.0 finns även valet OPERATION med som eftervårdsnivå. När patienten så återkommer från sin re.operation så registreras hen ju med sitt nya behandlingsnummer.

 

 

Hur definierar SPOR salsbeläggning, salsutnyttjande och utnyttjandegrad?

Fråga: Definition på ”salsbeläggning”, ”salsutnyttjande”, ”utnyttjandegrad”

Svar: I Sverige finns det många varianter för hur beräkning av 'utnyttjande' kan göras. VAD som menas med utnyttjande skiljer sig och VAD som beräknas skiljer sig samt VILKA tidsfönster man mäter emot skiljer sig.

Utdatagruppen i SPOR har beslutat sig för följande definition/beräkningssätt:

  • Tid för beräkning följer SPORs ”Tidsindelning av dygnet”  och tiden beräknas vad gäller elektiv tid.

  • Elektiv tid 07:00 - 17:00 måndag - torsdag, 07:00 - 14:00 fredag (utom storhelg)

  • Under denna tid mäts ”Patienttid” d.v.s. tiden från V540 Patienttid start till V585 Patienttid slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas ”Utnyttjandegrad patienttid”

  • Alternativt kan beräkningen göras på op-tiden

  • Under denna tid mäts ”Operationstid” d.v.s. tiden från V565 Operation start till V570 Operation slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas ”Utnyttjandegrad operationstid”

  • Tiden skall endast beräknas för de salar som är bemannad med för uppgiften adekvat personal.

  • Sal som är bemannad del av dag räknas bara in under tiden personal finns tillknuten till sal – men observera att morgonen startar kl 07.00 och kvällen slutar kl 17.00 (14.00)

 

 

Vad är en operation enligt SPOR?

Fråga: Vad räknas som en operation enligt SPOR?

Svar:  Det finns ingen nationell eller internationell definition av vad en operation är. I SPOR har vi definierat en ”SPOR-operation” till att vara en operationskod enligt följande urval, samtliga kirurgiska (KKÅ) operationskoder, av  dekoder som börjar med T inkluderas endast TPX10 och TPX15 och av de koder som börjar med U inkluderas endast UJK02 och UJK05. Av de medicinska (KMÅ) operationskoderna inkluderas endast SP712-SP799 samt SP105, SP183, SP502, SP505, SP815, SP816.

 

Temperatur V675 + V 676 + V875

Fråga: I Sverige mäts temperaturen på olika sjukhus på olika sätt. Oralt, i örat, centralt via KAD mm. Vilket sätt skall vi använda?

 Svar: SPOR kan inte kräva att hela Sverige gå över till ett enda likartat sätt att mäta tempereturen pre, per och postoperativt. Vi kommer bl.a. att se om vi har stora temperaturförluster på enskilda avdelningar eller operationstyper.  Förhoppningsvis har man likartade  mätningsprocedurer på op resp postop på samma enheter – annars har man ju ett grundläggande problem att rätta till lokalt. Skulle det visa sig att olika enheter skiljer sig markant där man inte skulle förvänta sig skillnader får man dyka djupare ner i underlaget för att göra en bedömning. Ett långsiktigt svar på frågan kan bli att vissa sätt att mäta temperatur på kan rekommenderas eller förkastas. Temperatur anges med siffror och vid avvikelse eller komplikation hypotermi även i PAKUVA och PAKOP med bedömning av svårighetsgrad.

 

Eftervårdsnivå dagkirurgi/postop.

Fråga: Vi har ingen tydlig skiljelinje Postop vs Dagkirurgi (under förutsättning att ni menar att patient går till den Dagkirurgiska postopvården!). Hur registrera?

Svar: Det vi vill använda Eftervårdsnivåerna till är fr.a. att se om det blir en nivåhöjning av vårdnivån gentemot planerat.

Dvs slutenvård i st f öppen eller IVA i st f slutenvård.

Sedan vill vi dessutom se hur/om det skiljer sig mellan sjukhus på hur en viss typ av operationer blir av i öppen resp sluten vård (evt korrelerat till ASA-klass)

Som du ser har vi använt samma beteckningar både i planeringsstadiet (V335) som i operationsdelen (V690) som i postop (V810)

I andra landsting har man lite andra beteckningar än SPOR - som man ville ha kvar.

De har då gjort en konverteringstabell när man skickar in data så att det stämmer med SPOR-beteckningar.

Tror inte det kommer att betyda något om man i V690 skriver ”Dakirurgi” om pat går direkt för uppvakning till en sådan enhet; eller om man skriver ”Postop” och sedan från postop V810 anger dagkirurgi.

Det är svåra variabler som vi ännu inte lyckats göra rapporter av, V335, V690 och V810.

 

PAK-UVA (V840) i listan finns samma koder på flera ställen

Fråga: När jag ska lägga in de nya UVA koderna ser jag att koden U235 finns med i två grupper, Blödning/koag och Kärl. Skall det vara så?

Svar: Det stämmer att några koder finns på flera ställen i systemet. Anledningen är att det skall bli lättare att hitta avvikelsen då man kan söka efter den i olika kategorier. Ex vis finns 223 Anafylaxi både under U2 Cirkulation/blodtryck och U8 Lab-läk-teknik/läkemedel

Önskemålet från UVA sköterskorna ( de som vanligen sköter registreringen) var att de skulle vara lätta att hitta. Dock skall samma avvikelse ha samma kodnummer. Systemet är även uppbyggt så att man kan söka i trädstruktur ifall detta är möjligt i det operations-planeringssystem man har.

Flera olika opkoder valbart i en rapport?

Fråga: Går det att skriva ut en rapport på flera operationskoder, jag lyckas bara få ut rapporter på en opkod.

Svar: Som det är nu så kan man söka bara på en kombination i taget. Sökningen kan ju vara ganska bred; ”Alla operationer”; ”Alla op som börjar på N” eller  ”NJ1xx ….”

Vi kommer så småningom att utvidga rapporterna till att kunna välja flera olika kombinationer.

Sluten reposition ingår i knivtid

Fråga: Var registreras den slutna reponeringen innan "kniv i"? I patienttiden eller i operationstiden?

Svar: Repositionen av en höftfraktur ingår i operationstiden (V565). Så har det varit i många år – även bandageläggning som görs av operatör (ex vis gipsning av ortopedbarn eller specialbandage vid plastikkirurgi) ingår i op-tiden; däremot inte bandage lagd av operationssköterska.

En del specialföreningar eller grupper gör ibland undantag på den vedertagna definitionen av olika orsaker. Definitionen av när en operation börjar respektive slutar (”knivtid”) har varit känd sedan länge i Sverige och används bl.a. sedan 90-talet av NYSAM.

Väntetiden olika mellan ortopedens höftregister och SPOR

Fråga: Vid jämförelse med ortopedens höftregister uppvisar höftfrakturerna i SPOR kortare väntetider till op. I höftregistret registreras intid till sjukhus men i SPOR tidpunkt från operationsanmälan.

Svar: Helt korrekt så skiljer sig registeringstidpunkten  mellan höftregistret och SPOR eftersom SPORs data baseras på det som läggs in i operationsplaneringssystemet. Svenskt höftregister räknar sin tid från tidpunkten då patienten kommer till akutmottagningen eller sjukhuset till dess att operationen påbörjas.  SPOR räknar tidpunkten från när operationsanmälan görs till dess att operationstiden startar.

Operation versus ingrepp

Fråga: Om jag väljer SPORs definition av operation jfr Alla operationskoder så får man olika siffror – varför?

Svar: Då det inte finns någon nationell eller internationell klar definition av vad en ”operation” är så har SPOR antagit NYSAMs definition med vissa tillägg. Längst ned i rapporten står definitionen av vilka operationskoder som ingår i SPORs definition av operation.

I de flesta rapporterna kan man i stället välja att se ”Alla operationer” eller en egenbestämd operation eller grupp av operationer.

I framtiden kommer SPOR även att se närmare på alla de ingrepp som faller utanför SPORs definition av vad en operation är.

Flera huvudoperatörer

Fråga: Vid vissa operationer så finns det flera huvudoperatörer, t.ex. trauma –bilolycka, gynekologiska ingrepp med annan kirurgisk specialitet inblandad, plastik/önh/käkkirurgiska ingrepp mm. Vem är då huvudoperatör?

Svar: Det finns alltid en behandlande klinik, dvs. den klinik som patienten vårdas på och som står för kostnader, operations tid mm. Operatören som tillhör denna klinik anges som huvudoperatör (V605). Det är i framtiden önskvärt att kunna specificera fler huvudoperatörer/kliniker vid registrering till SPOR men i nuläget är det inte prioriterat.

Anestesikod V611 och V612

Fråga: Måste en anestesikod anges även om ingen anestesi givits?

Svar: Nej det behövs inte.

Anestesi klar V555 – betydelse

Fråga: Vad betyder egentligen variabel 555 ”Anestesi klar”

Svar: Tidpunkt där tillräcklig anestesinivå har uppnåtts för att påbörja hudprepareing, KAD et.c. Anestesisidan klar för operation. (EJ samma som anestesi slut)

Variabel – tidpunkt då patient kallas till operation (435).

Fråga: Vilket datum ska ligga bakom variabeln?

Svar: Med den menar vi den tidpunkt då Koordinatorn skickar ett kallelsebrev eller via telefon erbjuder en tid för operation. Detta är första tidpunkten som patienten och får ett erbjudande om operation.

Akut operation inom 12 timmar (V325)

Fråga: I vår region finns flera sjukhus som förutom SPOR-listan på akuta operationers prioritet även har ”Akut operation inom 12 timmar”. Kan ni inte lägga till detta!

Svar: Vid uppdateringen till Variabellista 3.0 beslöts att behålla den gamla indelningen. I alla moderna operationsplaneringsprogram går det att ange en senaste tidpunkt då operationen skall ha startats. Denna tidpunkt kan manuellt anges till exempelvis 12 timmar efter operationsanmälan även om Akut planering (V325) är satt till AKUT24.

AKUT operation tidsintervaller V325

Fråga: På vårt sjukhus är det upp till varje läkare att själv ange prioritet för akuta operationer och inom vilken tidsram den medicinskt måste opereras, anges fritt i antal timmar. Stämmer inte överens med SPORs stelbenta lista.

Svar: Akut planering sker i SPOR enligt SFAI standard sedan många år, dvs Urakut, inom 2, 6, 24 timmar. Vi har dessutom lagt till tidsgränsen > 24 timmar då detta används på de flesta enheter idag. Finns lokalt inte dessa valmöjligheter så måste man lokalt göra ett skript som översätter den lokala valmöjligheten till SPORs (och SFAIs) lista.

Avvikelse och komplikationsregistrering - krav på variabler

Fråga: Postoperativ avvikelse – variablerna 840 + 845 ”krävs” dvs är obligatoriska. Hur går det om pat aldrig passerar postop (går hem eller till IVA)

Svar: Såväl per som postop avvikelser anges som krav – men det är ett krav bara OM man registrerar något under avvikelser. Ordet ”Krävs” blir faktiskt i detta sammanhang mer en IT-teknisk benämning. Registreras en avvikelse så krävs det att både 680 och 685 (resp 840 och 845) registreras – men man måste inte registrera avvikelser, systemet tar emot posten i alla fall.

Det låter lite konstigt och ologiskt men är tydligen så man skriver det IT-tekniskt

Störning - Strykning pga sår (V440 och V445)

Fråga: Strykning pga. sår (ortopediska patienter). Vart lägger vi in dem?

Svar: Är det ett sår som inte har med op indikationen att göra ser SPOR det som 7a: Akut sjukdom hos patient

Om det fanns från början och skulle ex vis ha läkts innan op kan bli av så ser SPOR det som 4d: Icke optimerad patient, övrigt

Störning - Strykning utan opkod

Fråga: Kan vi skicka strykningar till SPOR utan prel. opkod?

Svar: I en del gamla operationsplaneringssystem behövs inte alltid att man anger preliminär op-kod. Om man skickar in en strykning så krävs att alla följande variabler skickas in: 440, 445, 450.

Finns inte preliminär opkod och denna måste anges så skriv ZXF99 (Annan orsak till avbruten operation)

Störning, Strykning, omplanering av akuta operationer (V440)

Fråga: Akuta op – skall vi låta bli att skicka dom?

Svar: Skicka gärna med akuta op som ”stryks”/Ombokas om planerat datum-tid för op finns.

Kommer inte med i dagens rapporter dock – men kanske i framtiden

Störning, senstrykning, omplanering- Avbruten operation (V440) – hur registrera

Fråga: Hur hantera nedan patient som blir så illamående efter anlagd spinal, att det inte går att fullfölja operationen. Har kodat enl det regelverk som används lokalt, dvs noll i optid, (=samma optidstart, som optidslut) och med koden ZXF99.

Svar: Bra att ni kodat den med opkod, som ju är obligatoriskt för att kunna sända in behandlingen till SPOR. Regeln att opstart tid inte kan vara samma som opslut togs bort juni 2016.

Då det vanligen är en komplikation så vill vi gärna att den sändes in!

Störning, Strykning, omplanering av planerade operationer

Fråga: Vad är kriterierna som innebär att det blir en strykning av en operation

Svar: Störning definieras som en ombokning av en tidsmässigt inplanerad operation. Sker denna omplanering sent i planeringsskedet (efter kl 17.00 dag före planerad operationsdag) så betraktas detta som en strykning, ibland även kallad sen strykning.

SPOR vill ha in orsaken till ombokningen enligt "SPOR-strykning/störningsorsak" orsakslistan uppdateras regelbundet i samband med versionsuppdatering av variabellistan.

Felmeddelande väntetid för akut operation > 2 veckor (V310)

Fråga: Väntetid > 2 veckor för akutanmälan. En planerad operation blir plötsligt akut. Väntetiden från opanmälan kan då blir > 14 dagar som är maxgräns – hur gör man då?

Svar: Precis som vi urakuta operationer så måste man gå in och ändra operationsanmälan till datum/tidpunkt för när man beslutade att den planerade operationen skulle bli akut.

Felmeddelande operationsstart före anmälningstidpunkt (V310)

Fråga: Behandlingar på fellistan med klagomål på att opstart är före anmälningstidpunkt – skall det spela någon roll och varför får vi meddelandet

Svar: Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Alla sådana data benämns korrupta och hela posten avfärdas från registret tills det att felet åtgärdats och posten sänts in på nytt.

Urakuta ingrepp

Fråga: Opanmälan efter första tidsregistrering måste gå att göra för ex. vis urakuta operationer

Svar: Självklart, men då måste man manuellt ändra anmälningsdatum/tidpunkt så att den speglar tillfället när man beslutade att en operation skulle göras. De flesta operationsplaneringssystem sätter en automatisk datum/tidpunkt när man lägger upp en ny behandling. Denna tidpunkt måste man manuellt ändra. Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Svaret uppdaterad maj 2017