Om SPOR

SPOR- ett kvalitetsregister för hela den perioperativa vården

SPOR är ett kvalitetsregister som samlar information och data om den perioperativavården. Syftet är att samla fakta för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation. Informationen som samlas i registret är till hjälp för att få kunskap om vilka arbetssätt, behandlingsmetoder och läkemedel som ger bra resultat. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård utgående ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  SPOR kan möjliggöra effektiva förbättringsarbeten lokalt samt nationella jämförelser. Visionen för SPOR är en säker operationssjukvård genom systematisk uppföljning, kvalitetssäkring och forskning till nytta för våra våra patienter.

Finansiering SPOR

Medlemskap Svenskt PeriOperativt Register (SPOR) består av svenska operationsavdelningar och opererande kliniker som erlagt årsavgift. Finansiering av registret sker utöver tilldelade medel från SKR av respektive medlemsenhet, vilket från 2024 motsvarar 9 kr/operation.

Mer information finns att läsa i SPORs stadgar.

Administrator SPOR

Registret administreras av UCR, Uppsala Clinical Research Centre, som är ett nationellt kompetenscenter för kvalitetsregister.