Integritetsskydd

Region Uppsala och regionens centralt personuppgiftsansvarig har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna SPOR. Det är den vårdgivare man träffar som lämnar uppgifterna till SPOR. Den vårdgivare som för in uppgifter i SPOR har ett lokalt juridiskt ansvar för datainsamlingen.

Varför ska jag vara med?

Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Informationen som samlas i registret är vården till hjälp och används för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård du får.

Vad säger lagen?

Det är tillåtet att registrera information i kvalitetsregister eftersom uppgifterna är av allmänt intresse för samhället och viktiga inom sjukvården. Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen (PDL).

Hur används uppgifterna?

Sammanställandet av informationen till registrets resultatrapporter görs på gruppnivå och det går inte att spåra till någon enskild person.

De insamlade uppgifterna om dig i registret får enbart användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och forskning. Om någon önskar använda uppgifterna för dessa ändamål kan de lämnas ut efter godkänd sekretessprövning.

Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Behörig personal som arbetar på kvalitetsregistret har åtkomst till alla uppgifter i registret. Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna  med logguppföljning.

Vilka rättigheter har man som patient?

Du har rätt att:

  • slippa att uppgifter om dig registreras i kvalitetsregistret
  • när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur kvalitetsregistret
  • få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret
  • få felaktiga uppgifter om dig rättade
  • få information om vilka vårdenheter som haft åtkomst till uppgifter om dig
  • skadestånd om uppgifterna om dig hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.

Frågor om ditt deltagande?

Kontakta oss gärna info@spor.se