Vanliga frågor och svar

Sök bland frågor och svar

Föreningen SPOR

Fråga: Hur finansieras SPOR?

Svar: SPOR är ett kvalitetsregister där ingående operationsavdelningar är medlemmar. SPOR har egna stadgar som antogs 2010-10-24. En del av kostnaderna för projektet täckts av bidrag från SKL. Därtill betalar medlemmar en årlig medlemsavgift på 500 kr samt en dataregistreringsavgift på 7 kr/operation från de deltagande klinikerna.
SPOR drivs i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR) och registrets CPUA är Regionstyrelsen för Uppsala. Bokföringen sköts av Region Uppsala.

Sara Lyckner   20 december, 2018  


Användbar?

Fråga: Måste alla kliniker inom en vårdgivare söka medlemskap för att delta på användarmöten och/eller kunna få rättigheter att logga in i SPOR för att titta på rapporter?

Svar: Nej dom behöver inte söka medlemskap, för att vara med på användarmötena – då vi inte har något maxtak för hur många varje användare får skicka.
Om vi däremot kommer till ex vis val eller omröstning så har varje anmäld vårdenhet som är medlem en röst.
Intresseorganisationer som ex vis Svensk kirurgisk förening kan däremot anmäla sig som medlem i SPOR utan att själva skicka in data, kostar 500 kr/år.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


1 anser denna som användbar

Patienter

Fråga: När det gäller patientinformation så undrar jag om det räcker att patienten får en allmän information att sjukhusen skickar in data till olika kvalitetsregister, tex med kallelse eller via affisch. Eller måste de ha ett personligt brev i handen. 

Svar: Gällande patientinformation så räcker det med allmän information via kallelse och affischer i väntrum, informationsbroschyrer på peropmott, hemsidor mm. Flera landsting har egna lokala regler hur informationen runt kvalitetsregister skall skötas. Glöm inte bort patienter som kommer in akut. Information kan även sättas upp på akutmottagningar och postopavdelningar.

 

Sara Lyckner   12 juni, 2017  


Användbar?

Fråga: I patientinformation om SPOR står det att man där hänvisar till CPUA (centralt personuppgifts ansvarig) vid borttag ur ett kvalitetsregister.  Stämmer detta?

Svar: CPUA (centralt personuppgifts ansvarig) för SPOR är Landstingsjurist för Upplands läns landsting. Han har delegerat detta ansvar till registerhållaren och ordförande för SPOR, som tar beslut i dessa frågor. Den som är central kontaktman i SPOR för den patient som vill avregistrera sig är koordinator för SPOR, och den e-postadress som det är enklast att kontakta denne och SPOR med är info@spor.se.

För patienten är det bästa att hon kontaktar sin lokala vårdgivare eftersom det ju kan ske antingen före op eller efter - enklast med en kontaktväg för båda fallen! I båda fallen måste vårdgivaren ha en rutin för hur man, om pat hör av sig innan op aldrig hamnar i registret och om hon hör av sig efter strykes från SPOR genom att vårdgivaren då kontaktar oss enl ovan. Alternativet är att vårdgivaren hänvisar patienten att kontakta SPORs koordinator för strykning.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Har patientinformationen tagits fram på andra språk än svenska?

Svar: Nej inte som vi vet. Vi bad för 2014 att få in översättningar om dom fanns – men inget kom från någon delatagare. Har ni själva gjort någon översättning dela med er genom vår koordinator!

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Hur informeras patienterna om SPOR?

Svar: Information till patient och närstående om att medverkan i kvalitetsregistret är frivillig och möjligheten finns att tacka nej, är en förutsättning för att registreringen skall kunna ske. Ett uttryckligt medgivande från patienten behövs dock inte. Information till patienten är den inskickande vårdenhetens eget ansvar.

Patientinformation och affischer finns att ladda ner från hemsidan under rubriken Dokument.

Sara Lyckner   3 juni, 2016  


Användbar?

Indata-arbetssätt

Fråga: Vi har ingen tydlig skiljelinje Postop vs Dagkirurgi (under förutsättning att ni menar att patient går till den Dagkirurgiska postopvården!). Hur registrera?

Svar: Det vi vill använda Eftervårdsnivåerna till är fr.a. att se om det blir en nivåhöjning av vårdnivån gentemot planerat.

Dvs slutenvård i st f öppen eller IVA i st f slutenvård.

Sedan vill vi dessutom se hur/om det skiljer sig mellan sjukhus på hur en viss typ av operationer blir av i öppen resp sluten vård (evt korrelerat till ASA-klass)

Som du ser har vi använt samma beteckningar både i planeringsstadiet (V335) som i operationsdelen (V690) som i postop (V810)

I andra landsting har man lite andra beteckningar än SPOR - som man ville ha kvar.

De har då gjort en konverteringstabell när man skickar in data så att det stämmer med SPOR-beteckningar.

Tror inte det kommer att betyda något om man i V690 skriver ”Dakirurgi” om pat går direkt för uppvakning till en sådan enhet; eller om man skriver ”Postop” och sedan från postop V810 anger dagkirurgi.

Det är svåra variabler som vi ännu inte lyckats göra rapporter av, V335, V690 och V810.

Sara Lyckner   24 augusti, 2016  


Användbar?

Fråga: När jag ska lägga in de nya UVA koderna ser jag att koden U235 finns med i två grupper, Blödning/koag och Kärl. Skall det vara så?

Svar: Det stämmer att några koder finns på flera ställen i systemet. Anledningen är att det skall bli lättare att hitta avvikelsen då man kan söka efter den i olika kategorier. Ex vis finns 223 Anafylaxi både under U2 Cirkulation/blodtryck och U8 Lab-läk-teknik/läkemedel

Önskemålet från UVA sköterskorna ( de som vanligen sköter registreringen) var att de skulle vara lätta att hitta. Dock skall samma avvikelse ha samma kodnummer. Systemet är även uppbyggt så att man kan söka i trädstruktur ifall detta är möjligt i det operations-planeringssystem man har.

Sara Lyckner   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Går det att skriva ut en rapport på flera operationskoder, jag lyckas bara få ut rapporter på en opkod.

Svar: Som det är nu så kan man söka bara på en kombination i taget. Sökningen kan ju vara ganska bred; ”Alla operationer”; ”Alla op som börjar på N” eller  ”NJ1xx ….”

Vi kommer så småningom att utvidga rapporterna till att kunna välja flera olika kombinationer.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Var registreras den slutna reponeringen innan "kniv i"? I patienttiden eller i operationstiden?

Svar: Repositionen av en höftfraktur ingår i operationstiden (V565). Så har det varit i många år – även bandageläggning som görs av operatör (ex vis gipsning av ortopedbarn eller specialbandage vid plastikkirurgi) ingår i op-tiden; däremot inte bandage lagd av operationssköterska.

En del specialföreningar eller grupper gör ibland undantag på den vedertagna definitionen av olika orsaker. Definitionen av när en operation börjar respektive slutar (”knivtid”) har varit känd sedan länge i Sverige och används bl.a. sedan 90-talet av NYSAM.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vid jämförelse med ortopedens höftregister uppvisar höftfrakturerna i SPOR kortare väntetider till op. I höftregistret registreras intid till sjukhus men i SPOR tidpunkt från operationsanmälan.

Svar: Helt korrekt så skiljer sig registeringstidpunkten  mellan höftregistret och SPOR eftersom SPORs data baseras på det som läggs in i operationsplaneringssystemet. Svenskt höftregister räknar sin tid från tidpunkten då patienten kommer till akutmottagningen eller sjukhuset till dess att operationen påbörjas.  SPOR räknar tidpunkten från när operationsanmälan görs till dess att operationstiden startar.

Sara Lyckner   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Om jag väljer SPORs definition av operation jfr Alla operationskoder så får man olika siffror – varför?

Svar: Då det inte finns någon nationell eller internationell klar definition av vad en ”operation” är så har SPOR antagit NYSAMs definition med vissa tillägg. Längst ned i rapporten står definitionen av vilka operationskoder som ingår i SPORs definition av operation.

I de flesta rapporterna kan man i stället välja att se ”Alla operationer” eller en egenbestämd operation eller grupp av operationer.

I framtiden kommer SPOR även att se närmare på alla de ingrepp som faller utanför SPORs definition av vad en operation är.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


1 anser denna som användbar

Fråga: Vid vissa operationer så finns det flera huvudoperatörer, t.ex. trauma –bilolycka, gynekologiska ingrepp med annan kirurgisk specialitet inblandad, plastik/önh/käkkirurgiska ingrepp mm. Vem är då huvudoperatör?

Svar: Det finns alltid en behandlande klinik, dvs. den klinik som patienten vårdas på och som står för kostnader, operations tid mm. Operatören som tillhör denna klinik anges som huvudoperatör (V605). Det är i framtiden önskvärt att kunna specificera fler huvudoperatörer/kliniker vid registrering till SPOR men i nuläget är det inte prioriterat.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Måste en anestesikod anges även om ingen anestesi givits?

Svar: Nej det behövs inte.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vad betyder egentligen variabel 555 ”Anestesi klar”

Svar: Tidpunkt där tillräcklig anestesinivå har uppnåtts för att påbörja hudprepareing, KAD et.c. Anestesisidan klar för operation. (EJ samma som anestesi slut)

Sara Lyckner   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vilket datum ska ligga bakom variabeln?

Svar: Med den menar vi den tidpunkt då Koordinatorn skickar ett kallelsebrev eller via telefon erbjuder en tid för operation. Detta är första tidpunkten som patienten och får ett erbjudande om operation.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: I vår region finns flera sjukhus som förutom SPOR-listan på akuta operationers prioritet även har ”Akut operation inom 12 timmar”. Kan ni inte lägga till detta!

Svar: Vid uppdateringen till Variabellista 3.0 beslöts att behålla den gamla indelningen. I alla moderna operationsplaneringsprogram går det att ange en senaste tidpunkt då operationen skall ha startats. Denna tidpunkt kan manuellt anges till exempelvis 12 timmar efter operationsanmälan även om Akut planering (V325) är satt till AKUT24.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: På vårt sjukhus är det upp till varje läkare att själv ange prioritet för akuta operationer och inom vilken tidsram den medicinskt måste opereras, anges fritt i antal timmar. Stämmer inte överens med SPORs stelbenta lista.

Svar: Akut planering sker i SPOR enligt SFAI standard sedan många år, dvs Urakut, inom 2, 6, 24 timmar. Vi har dessutom lagt till tidsgränsen > 24 timmar då detta används på de flesta enheter idag. Finns lokalt inte dessa valmöjligheter så måste man lokalt göra ett skript som översätter den lokala valmöjligheten till SPORs (och SFAIs) lista.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Postoperativ avvikelse – variablerna 840 + 845 ”krävs” dvs är obligatoriska. Hur går det om pat aldrig passerar postop (går hem eller till IVA)

Svar: Såväl per som postop avvikelser anges som krav – men det är ett krav bara OM man registrerar något under avvikelser. Ordet ”Krävs” blir faktiskt i detta sammanhang mer en IT-teknisk benämning. Registreras en avvikelse så krävs det att både 680 och 685 (resp 840 och 845) registreras – men man måste inte registrera avvikelser, systemet tar emot posten i alla fall.

Det låter lite konstigt och ologiskt men är tydligen så man skriver det IT-tekniskt

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Strykning pga. sår (ortopediska patienter). Vart lägger vi in dem?

Svar: Är det ett sår som inte har med op indikationen att göra ser SPOR det som 7a: Akut sjukdom hos patient

Om det fanns från början och skulle ex vis ha läkts innan op kan bli av så ser SPOR det som 4d: Icke optimerad patient, övrigt

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Kan vi skicka strykningar till SPOR utan prel. opkod?

Svar: I en del gamla operationsplaneringssystem behövs inte alltid att man anger preliminär op-kod. Om man skickar in en strykning så krävs att alla följande variabler skickas in: 440, 445, 450.

Finns inte preliminär opkod och denna måste anges så skriv ZXF99 (Annan orsak till avbruten operation)

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Akuta op – skall vi låta bli att skicka dom?

Svar: Skicka gärna med akuta op som ”stryks”/Ombokas om planerat datum-tid för op finns.

Kommer inte med i dagens rapporter dock – men kanske i framtiden

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Hur hantera nedan patient som blir så illamående efter anlagd spinal, att det inte går att fullfölja operationen. Har kodat enl det regelverk som används lokalt, dvs noll i optid, (=samma optidstart, som optidslut) och med koden ZXF99.

Svar: Bra att ni kodat den med opkod, som ju är obligatoriskt för att kunna sända in behandlingen till SPOR. Regeln att opstart tid inte kan vara samma som opslut togs bort juni 2016.

Då det vanligen är en komplikation så vill vi gärna att den sändes in!

Sara Lyckner   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vad är kriterierna som innebär att det blir en strykning av en operation

Svar: Störning definieras som en ombokning av en tidsmässigt inplanerad operation. Sker denna omplanering sent i planeringsskedet (efter kl 17.00 dag före planerad operationsdag) så betraktas detta som en strykning, ibland även kallad sen strykning.

SPOR vill ha in orsaken till ombokningen enligt "SPOR-strykning/störningsorsak" orsakslistan uppdateras regelbundet i samband med versionsuppdatering av variabellistan.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


1 anser denna som användbar

Fråga: Väntetid > 2 veckor för akutanmälan. En planerad operation blir plötsligt akut. Väntetiden från opanmälan kan då blir > 14 dagar som är maxgräns – hur gör man då?

Svar: Precis som vi urakuta operationer så måste man gå in och ändra operationsanmälan till datum/tidpunkt för när man beslutade att den planerade operationen skulle bli akut.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Behandlingar på fellistan med klagomål på att opstart är före anmälningstidpunkt – skall det spela någon roll och varför får vi meddelandet

Svar: Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Alla sådana data benämns korrupta och hela posten avfärdas från registret tills det att felet åtgärdats och posten sänts in på nytt.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Opanmälan efter första tidsregistrering måste gå att göra för ex. vis urakuta operationer

Svar: Självklart, men då måste man manuellt ändra anmälningsdatum/tidpunkt så att den speglar tillfället när man beslutade att en operation skulle göras. De flesta operationsplaneringssystem sätter en automatisk datum/tidpunkt när man lägger upp en ny behandling. Denna tidpunkt måste man manuellt ändra. Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Svaret uppdaterad maj 2017

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Hur vi ska registrera och till SPOR rapportera den perioperativa processen för patienter som genomgår operation men som ligger på IVA pga redan befintlig svår sjukdom eller som utvecklar detta under operationen.  

Skall dessa registreras i operationsplaneringssystemet som alla andra patienter och inrapporteras till SPOR?

Finns det en parameter för postoperativ vård på IVA, pga behovet av denna vårdnivå snarare än postop där vårdnivån är lägre?

 

 

Svar: Bara själva operationen registreras i operationsplaneringssystemet => SPOR.

Vid avslut av operationen så registrera Variabel 690 som INTENSIVVÅRD

Har ni redan registrerat Variabel 335 ”Planerad eftervårdsnivå” som INTENSIVVÅRD så räknar vi med att det inte var nåt komplikation som skedde per/postop som resulterade i IVA vård

Postop vanlig registrering i SIR

Dock – patienter som ligger på en IVA-avdelning som ren postoperativ vård som inte kräver IVA-resurser (ex vis pga kväll/helg bemanning på ordinarie postopavdelning) skall registreras som en postop patient – även om man fysiskt befinner sig på en IVA-avdelning

 

Sara Lyckner   18 april, 2019  


1 anser denna som användbar

Fråga: Om patient skrivs ut från postop till operation, reop. (ny behandling), vad sätter man som ”V810 Verklig eftervårdsnivå efter postop” kod på denna? Operation finns ej med bland valbara alternativ, skall man använda "ANNAT".

Svar: Från SPOR 4.0 finns även valet OPERATION med som eftervårdsnivå. När patienten så återkommer från sin re.operation så registreras hen ju med sitt nya behandlingsnummer.

 

Sara Lyckner   18 juni, 2017  


Användbar?

Fråga: Definition på ”salsbeläggning”, ”salsutnyttjande”, ”utnyttjandegrad”

Svar: I Sverige finns det många varianter för hur beräkning av 'utnyttjande' kan göras. VAD som menas med utnyttjande skiljer sig och VAD som beräknas skiljer sig samt VILKA tidsfönster man mäter emot skiljer sig.

Utdatagruppen i SPOR har beslutat sig för följande definition/beräkningssätt:

 • Tid för beräkning följer SPORs ”Tidsindelning av dygnet”  och tiden beräknas vad gäller elektiv tid.

 • Elektiv tid 07:00 - 17:00 måndag - torsdag, 07:00 - 14:00 fredag (utom storhelg)

 • Under denna tid mäts ”Patienttid” d.v.s. tiden från V540 Patienttid start till V585 Patienttid slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas ”Utnyttjandegrad patienttid”

 • Alternativt kan beräkningen göras på op-tiden

 • Under denna tid mäts ”Operationstid” d.v.s. tiden från V565 Operation start till V570 Operation slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas ”Utnyttjandegrad operationstid”

 • Tiden skall endast beräknas för de salar som är bemannad med för uppgiften adekvat personal.

 • Sal som är bemannad del av dag räknas bara in under tiden personal finns tillknuten till sal – men observera att morgonen startar kl 07.00 och kvällen slutar kl 17.00 (14.00)

 

Sara Lyckner   16 juni, 2017  


1 anser denna som användbar

Fråga: Vad räknas som en operation enligt SPOR?

Svar:  Det finns ingen nationell eller internationell definition av vad en operation är. I SPOR har vi definierat en ”SPOR-operation” till att vara en operationskod enligt följande urval, samtliga kirurgiska (KKÅ) operationskoder, av  dekoder som börjar med T inkluderas endast TPX10 och TPX15 och av de koder som börjar med U inkluderas endast UJK02 och UJK05. Av de medicinska (KMÅ) operationskoderna inkluderas endast SP712-SP799 samt SP105, SP183, SP502, SP505, SP815, SP816.

Sara Lyckner   12 juni, 2017  


4 anser denna som användbar

Fråga: I Sverige mäts temperaturen på olika sjukhus på olika sätt. Oralt, i örat, centralt via KAD mm. Vilket sätt skall vi använda?

 Svar: SPOR kan inte kräva att hela Sverige gå över till ett enda likartat sätt att mäta tempereturen pre, per och postoperativt. Vi kommer bl.a. att se om vi har stora temperaturförluster på enskilda avdelningar eller operationstyper.  Förhoppningsvis har man likartade  mätningsprocedurer på op resp postop på samma enheter – annars har man ju ett grundläggande problem att rätta till lokalt. Skulle det visa sig att olika enheter skiljer sig markant där man inte skulle förvänta sig skillnader får man dyka djupare ner i underlaget för att göra en bedömning. Ett långsiktigt svar på frågan kan bli att vissa sätt att mäta temperatur på kan rekommenderas eller förkastas. Temperatur anges med siffror och vid avvikelse eller komplikation hypotermi även i PAKUVA och PAKOP med bedömning av svårighetsgrad.

Sara Lyckner   1 november, 2016  


Användbar?

Indata –arkitektur, konfigurering, export och korrupta data

Fråga:
Ska vi registrera opstart (i Provisio) vid reponering av frakturen eller vid knivincision? Våra ortopeder reponerar ofta slutet och då är patienten inte sterilklädd och operatörerna är inte tvättade och klädda utan de reponerar slutet, sedan klär och tvättar opssk medan operatörerna är i tvättslussen och gör sig iordning.
Det är alltså ett uppehåll mellan reponering och knivincision på ca 10-15 minuter som räknas in i optiden. Vad är korrekt? Opstart vid knivincision eller vid reponering?

Svar:
Solklart skall ni registrera Operation start när operatören börjar ingreppet vare sig det är steril tvättat eller ej. Alltså ingår reposition i operationstiden - och har gjort så sedan 1980-taletet slut!
Likaså ingår avslutande behandling - ex vis förbandsläggning och gipsning i operationstiden - OM den utförs av operatör. Sker det av opsköterska så ingår det inte. Det är när operatören börjar med något hos patienten (efter att patienttid start börjat) som vi dokumenterar fram till operatören är färdig med alla sina ingrepp på patienten på salen.

Vad Operatörerna vill ha är "Knivtid" från man skär till man satt sista stygnet.
Efter att Svensk neurokirurgisk förening ansökt och Svenskt kirurgiskt råd hållit med så kommer SPOR att från årsskiftet (2023-01-01) införa just dessa tider.
Vilken julklapp till operatörerna!!

Det innebär att knivtiden kan registreras (frivilligt) om man önskar men operationstiden MÅSTE alltid registreras. De allra flesta gångerna är detta ju samma tid och då kan man registerara m man vill knivtiden - det gör inget.

Variabel 567 KNIVTID START ny: Ny tid att registrera på starka önskemål från opererande specialiteter. Se definition i variabellistan. ≥ OPERATION START. Icke obligatorisk tidsregistrering. Ett tillägg behövs göras lokalt och hos IT-leverantörer. Att möjlighet att registrera tidpunkten nu finns måste kommuniceras ut till operatörerna.

Variabel 569 KNIVTID SLUT ny: Ny tid att registrera på starka önskemål från opererande specialiteter. Se definition i variabellistan. ≤OPERATION SLUT. Icke obligatorisk tidsregistrering. Ett tillägg behövs göras lokalt och hos IT-leverantörer. Att möjlighet att registrera tidpunkten nu finns måste kommuniceras ut till operatörerna

KNIVTID ”Skin – to – skin” ny: Beräknad variabel som syns i s.k. Excel-filen. Inga förändringar behöver göras lokalt eller hos IT-leverantörer.

Det är nu upp till varje sjukhus (eller Region) att införa dessa tider i operationsplaneringssystemet och sedan se till att tiderna exporteras till SPOR. Det kan väl ta lite olika tid på olika ställen - men här kan man ju få hjälp av operatörerna för att trycka på till IT-enheten att de fixar registrering och koppling.

Så här är definitionerna:
Operation start V565: Tidpunkt då operatören påbörjar operationen. Inkluderar oblodiga förberedande ingrepp, t ex sluten reposition, anläggande av lokalbedövning av operatör (om detta sker efter att patienttid startats). Se även Tidslinje. Skall även inkludera oblodiga ingrepp såsom till exempel Rtg-undersökningar, ECT mm och då relateras till ingreppets start.

Operation slut V570: Tidpunkt då sista operatören avslutar operationen alternativt tidpunkten då sista suturen är satt eller när operatören lämnar patienten. Inkluderar oblodiga avslutande ingrepp som utförs av operatören, t ex förbandsläggning, gipsning. Förbandsläggning av operationssjuksköterska ingår inte i operationstiden. Se även Tidslinje. Skall även inkludera oblodiga ingrepp såsom till exempel Rtg-undersökningar, ECT mm och då relateras till ingreppets slut.

Från 2023-01-01
Knivtid start V567 (Skin - to - skin in): Tiden vid kniv eller motsvarande i hud. Förutsätter penetrering genom hud eller slemhinna. Används när (vanligen) oblodiga förberedelser av operatör skett efter det att patienttid start (SPOR variabel 540) påbörjats och steriltvätt samt fortsatta preoperativa förberedelser kunnat inledas.

Knivtid slut V569 (Skin - to - skin out): Motsvarar när sista sutur är satt, även om bandageläggning, gipsning eller annan (vanligen) oblodig procedur vidtar därefter – oberoende av om det är operatör eller annan personal som utför proceduren.

KNIVTID ”Skin – to – skin” ny: Beräknad variabel som syns i s.k. Excel-filen. Inga förändringar behöver göras lokalt eller hos IT-leverantörer.

Sara Lyckner   12 december, 2022  


Användbar?

Fråga:
En fråga kring de sex nya anestesikoder som kommer 2023 och den nya strykningsorsaken 7b. Om vi skickar dessa enligt SPOR 4.0-format, kommer dessa då att komma in i SPOR? Eller krävs det att vi skickar i SPOR 4.1-format för att det ska funka?

Svar:
Dessa nya anestesikoder kommer att ingå i den uppdatering av KVÅ+KMÅ koder som SoS gör till nyår.
När ni själva lokalt uppdaterar listorna så kommer de automatiskt att komma in till SPOR – oavsett vilken version ni använder.

Däremot bör man kanske lokalt uppdatera anestesikort/motsvarande. Speciellt gäller det de båda koderna som skall användas för Dexdor-anestesi – hittills har varje enhet hittat på nån egen konstig koppling till vad som man ansett vara närmaste rätta koden.

Vad gäller Störningsorsak 7b så kan SPOR redan i 4.0 ta emot denna kod.

Sara Lyckner   12 december, 2022  


Användbar?

Fråga: Vad är en inkonsistent (inconsistent) registrering?

Svar: Inkonsistenta registreringar:

"Operationssalen är inte inlagd i SPOR"

"Operationskliniken är inte inlagd i SPOR"

"Akutplanering vid elektiv operation"

Fråga: Vad är en korrupt registrering

Svar: Korrupta registreringar har information som inbördes är konstig eller felaktig.

Korrupta registreringar kommer inte med i rapporter förrän dom är rättade och återinskickade.

Det finns just nu (april 2019) 25 regler för att avgöra om en registrering är korrupt:

"Felaktigt BMI"

"Flera ostrukna planerade operationer"

"Felaktig anestesikod"

"Operationsstart före eller lika med anmälan"

"Akut väntetid längre än två veckor"

"Patienttidslut efter patient ut från postop"

"Orimliga datum"

"Operationsstart före/samtidigt som strykning"

"Mer än 7 dygn på postop"

"Anestesitidstart efter anestesitidslut"

"Operationsstart efter operationsslut"

"Patient ut från opsal före in"

"Patienttidslut före operationsslut"

"Operationsstart före patienttidstart"

"Patienttidslut före patienttidstart"

"Uppdukningsstart efter uppdukningsslut"

"Felaktigt patient-id"

"Ogiltig SPOR-strykningsorsak"

"Ogiltig ICD-10-kod"

"Ogiltig KVÅ-kod"

"Ogiltig komplikationskod"

"Operationsstart före födelsedatum"

"Preoperativ anestesi start efter patienttidstart"

"Operationskod kräver funktionsbedöming ASA 6"

Sara Lyckner   18 april, 2019  


2 anser denna som användbar

Fråga:

Vi försöker skicka in poster med ICD-10-kod Y883 men får felmeddelande "Y883 Ogiltig ICD-10 kod". Vad beror det på?

Svar:

Y883 är inte en riktig diagnoskod utan en tilläggskod till en annan diagnoskod. "klassificering av händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsak till skada, förgiftning och andra ogynnsamma effekter"

Y35–Y36 Polisingripande och krigshandling

Y40–Y84 Komplikationer till medicinsk vård och kirurgiska åtgärder

Y85–Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död

Y90–Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes. 

Kodnummer från detta kapitel används som tillägg till kodnummer från ett annat kapitel i klassifikationen som visar tillståndets natur. Därvid gäller att kodnummer från kapitel XIX, Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, alltid bör åtföljas av en kod från kapitel XX. När det gäller andra tillstånd, klassificerade i kapitel I–XVIII, som uppfattas ha yttre orsak kan kodnummer från kapitel XX användas som tilläggsinformation.

Kodnummer för klassificering av sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död återfinns i avsnittet Y85–Y89

Linda Nilsson   27 juni, 2018  


Användbar?

Fråga: När behöver data föras över för att rapporterna ska uppdateras?

Svar:  Klockan 5 på natten körs data över till rapportmiljön. Därmed behöver överföring göras före denna tid för att t.ex. rapporten Gårdagens utfall ska innehålla data från föregående dag. Om möjligt bör man skicka in data före kl 4 på natten då den ökande datamängden i SPORs databas gör s.k. bakgrundskörningar allt längre och alla rapporter bör vara klara att användas från kl 06:30.

 

Sara Lyckner   8 juni, 2017  


Användbar?

Fråga: Vi har opererat ett nyfött barn, opdatum är samma som födelsedatum. Detta ses som en korrupt fil. Har ni någon lösning?

Svar: Spännande problem – har vi inte haft förut. Regeln är att vi måste ha ett antal positiva dagar som ålder. Därmed måste regeln vara tokigt implementerad. Vi ändrar det i framtida version, så att det även är ok att de är lika.

(Vet att vi haft en spännande diskussion hur vi skall göra med intrauterina operationer som ju börjar att komma – då blev beslutet att vi opererar på mamman – inte det ofödda fostret som ju inte har nåt födelsedatum)

Linda Nilsson   8 december, 2016  


Användbar?

Fråga: DR053 perioperativ autolog blodåtergivning. Varför hamnar den på fellistan?

Svar: Om den sänds in som ”Anestesikod” så hamnar den på fellistan; däremot som operationskod går det bra att skicka in den

Sara Lyckner   7 december, 2016  


Användbar?

Fråga: Får felmeddelande att en del av våra inskickade KVÅ-koder inte accepteras av SPOR. En del ICD diagnoskoder accepteras inte. Varför?

Svar: SPOR accepterar alla ICD & KVÅ-koder som följer Socialstyrelsens framtagna kodregister. Dessa koder ändras/uppdateras i början av varje år. Vi accepterar gamla borttagna koder 3-4 månader in på nya året – sedan hamnar de på fellistan. Systemet är dock bakåtkompatibelt så det är operationsdatumet som styr vilken årsvariant av ICD/KVÅ-koderna som vi testar mot.

Se till att operationsplaneringsprogrammet uppdateras med nya operations och nya diagnoskoder inte alltför lång tid efter nyår. Operationskort/motsvarande i systemen måste även uppdateras. OBS! Gäller både preliminära som slutgiltiga koder.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Kan man gå tillbaka och se hur många korrupta registreringar man hade tidigare – för att se om antalet minskar eller ökar?

Svar: Nej – öppningsbilden och rapporten visar ”just nu” aktualitet.

En korrupt registrering som rättas till och sändes in igen gör att den gamla registreringen skrivs över och försvinner från listan med korrupta registreringar. Vi har ingen kontroll på historiken.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vad är skillnad mellan Korrupt och Inconsistent data

Svar: Korrupt data hamnar på fellistan. Inga data från den behandlingen kommer att ingå i några av SPORs rapporter förrän felet åtgärdats och ny insändning av data skett till SPOR

Inconsistent data innehåller data som inte vereifierats i SPORs databas. Dessa datatyper hamnar på lista under ”Administration”. Finns sådana datatyper ses en siffra omgiven av rödfärg i administrationsfältet vid inloggning.

Detta är vanligen benämningar på operationssalar eller kliniker. När man gått in och verifierat riktigheten i salar/kliniker inklusive de benämningar man önskar skall framgå i rapporterna så försvinner problemet

Detta behöver man bara göra en gång per benämning, dvs vanligen i början av att man sänder in data. Tillkommer ny opsalsbenämning eller klinik måste även denna verifieras.

Så länge benämningarna inte är verifierade så kommer inte data som är relaterat till benämningarna att ingå i rapporterna, däremot allt annat.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Opstart och opslut samma tid – hamnar på fellistan.

Svar: SPOR har kontrollerat rapporternas uppbyggnad och styrelsen beslutade i maj 2016 att ta bort regeln att opstart inte kan vara lika med opslut. Från juni 2016 går det alltså att skicka in samma tid vid opstart och slut.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Är ”Vårdande enhet”= de olika operationsavdelningarna eller opererande specialitet.

Svar: Vårdande enhet motsvarar närmast en operationsavdelning. En fysisk plats.

Dock med tanke på att olika vårdgivare har helt skilda uppdelningar på sin verksamhet så finns det de som rapporterar in flera operationsavdelningar på en och samma vårdande enhet.

För att kunna jämföra olika verksamheter med varandra så har SPOR indelat verksamheterna i:

Vårdgivare (vanligen ett landsting)

Förvaltning (flera sjukhus som ingår i en egen grupp)

Sjukhus (kategori-indelas)

Vårdande enhet (vanligen en operationsavdelning)

Klinik (enhet med gemensam medicinsk uppgift, ”ortopedkliniken”, kan vara verksam på en eller flera vårdande enheter, operationsavdelningar och på ett eller flera sjukhus)

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vårt sjukhus har inget definierat HSAID

Svar: Sjukhus har inte alltid ett HSA-ID då den nivån inte alltid finns i en organisation, utan att avdelningar/kliniker ligger direkt under landstingen. Om man inte har ett HSA-ID för dessa så ger vi dem ett påhittat ex:
Norrlands: SE2321000222-0000001-NU
Skellefteå: SE2321000222-0000001-SL
Lycksele: SE2321000222-0000001-LL

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Om man inte klarar av att leverera en variabel – vad händer då med rapporterna? Finns behandlingen med eller exkluderas den i alla rapporter

Svar: Finns de obligatoriska variablerna med – så tas behandlingen med i rapporterna – om inte:

 • Det finns nåt korrupt värde - då dom finns på fellistan
 • Det är en variabel som måste finnas med för just den aktuella rapporten ex vis rapporten ASA klass där tas bara behandlingar med som har registrerade ASA klasser; men man kan även se bortfallet, dvs hur många av registreringarna enheten skickat in och som saknade den gällande variabeln

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


1 anser denna som användbar

Fråga: Skall vi skicka in ECT, elkonverteringar och motsvarande till SPOR. Det är ju ingen ”operation”

Svar: Allting som registreras i ett operationsplaneringssystem (OPS) bör skickas in – om de obligatoriska variablerna finns registrerade. SPOR debiterar ut avgift bara för de ingrepp/operationer som betecknas som "Operationer enligt SPOR", d.v.s. inte för övriga mindre ingrepp - men önskar däremot att ingreppen rapporteras in till SPOR.

I utdatarapporterna sorterar vi sedan fram de data vi vill visa och ECT ingår t.ex. inte i SPORs definition av vad en operation är. Dock innebär många av dessa mindre/kortare ingrepp en anestesiologisk intervention som bör registreras och ges möjlighet att följa upp.

Vad gäller ECTer kanske tex dödsfall inom 1-12 månader skulle vara av intresse?!

Vissa mindre ingrepp registreras ibland i OPS på sådant sätt att det kan ge mycket korrupta registreringar. Ex vis så genererar de flesta OPS ett datum-tidfält när registrering in i systemet görs första gången för en behandling. Detta fält brukar användas till att vara V310 ”Tidpunkt för operationsanmälan”.

Omregistrering sker i efterhand – efter att ingreppet utförts – så kommer tidsföljderna att bli felaktiga om man inte aktivt ändrar fältet för V3410 (opanmälan blir efter utfört arbete och väntetiden därmed negativ – det accepteras inte i SPOR).

För SPOR är det intressant att titta även på anestesiologiska ingrepp såsom blockader. Därför är även epiduraler på förlossningen och liknande av intresse att få in i systemet.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


1 anser denna som användbar

Fråga: Kan en behandling skickas in till SPOR även om inte alla faser är kompletta?

Svar: SPOR önskar att en behandling skickas in så fort den blivit anmäld i operationsplaneringssystemet. Allteftersom sedan processen fortlöper med plenering så uppdateras behandlingen genom att ALL data sänds in på nytt. Detta innebär att tidigare data "skrivs över" och endast aktuell data finns registrerad.
Får vi in data direkt vid anmälan så kan vi få bättre utdata i kommande väntelisterapporter. Eftersom SPOR-variablerna är indelade i operationens olika faser, pre, per och post så går det bra att skicka ofullständiga behandlingar till SPOR. Obligatoriska fälten inom varje fas måste dock finnas med.

 • Grundinformation med patientuppgifter (variabel 110-240)
 • Operationsanmälan (variabel 310-362)
 • Planering (variabel 410-450)
 • Operation (variabel 510-690
 • Postop (variabel 800-845)

Om en eller flera faser skickats in och man sedan vill komplettera med ytterligare information så måste man skicka in även de tidigare inskickade data på nytt.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Hur gör man för att registrera manuellt och vilka parametrar måste man skicka och vart.

Svar: SPOR har för nuvarande ingen modul för manuell inrapportering då hela konceptet är att ”datamaskin skall prata med datamaskin” dvs direktöverföring från databas hos medlemmen till databas hos SPOR. Ett arbete pågår med att undersöka möjligheten till ett manuellt indatasystem för de mindre privata enheterna.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Utdata, inloggningar, behörigheter

Fråga: Varför kan bortfallet på Komplett CHKL i rapporten bli större än den största bortfallet i någon av de ingående tre delarna?

Svar: Det bortfall som kan finnas under de tre olika delarna av CHKL-rapporten behöver ju inte vara på samma pat.
Därför blir ofta summan av bortfall högre än någon av de tre ingående delarna var för sig.

Har man ett bortfall på Sign-Out på 10 procent och lika mycket på Förberedelse så kanske det bara är hälften av fallen där det saknas på båda – men komplett saknas det på 15%
10% Sign-out samt 5% av de som hade Sign-Out men inte Förberedelse.

För att man skall ha ett komplett CHKL utfall måste alla tre delarna på samma pat vara registrerad som utförd.

Sara Lyckner   4 december, 2023  


Användbar?

Fråga:  I ett led i utvecklingsarbete vill jag använda SPOR i våra diskussioner med opererande kliniker. Skulle då vilja kunna enkelt få ut rapporter som PDF och inte klistra själv och kopiera. Tar sån tid.

Svar: PDF gör du själv lätt.

1/ Högerklicka i rapporten och välj /Skriv ut/

2/ Som utskrift väljer du /Microsoft print to PDF/

3/ Tryck på /Skriv ut/ och sedan kan du spara filen där du vill.

Sara Lyckner   8 mars, 2022  


1 anser denna som användbar

Fråga: Operationen syns inte i rapporten Gårdagens utfall.

Svar: Det kan vara så att operationen startades exakt då den var planerad, stapeln syns då inte i diagrammet (figur 2;3;4). Operationen kanske har blivit struken? Operationen kan ha dragit över tidpunkten då IT-systemet började skicka in data till SPOR?

Linda Nilsson   15 maj, 2018  


Användbar?

Begreppet 'Väntetid'  tolkar vi i SPOR som tidpunkt för opanmälan  (V310) till Operation start (V565). Anledningen till att SPOR valde opstart och inte patienttidstart beror på, att när vi  tittar på korta väntetider som vid akuta operationer, så kommer vi ner på minutnivå och behöver därför mäta mot  Optid start.

 

Linda Nilsson   1 september, 2017  


Användbar?

Fråga: Mortalitet efter höftfrakturop 2017. Statistiken inkluderar mortalitet 180 och 365 dgr efter op vilket inte kan ha inträffat nu i april 2017.

Svar:

Är man död efter 30 dagar så kommer man även att vara död efter 180/365 dagar….

När man kör statistiken på mortalitet så är det viktigt att man är medveten om vilken tidsperiod man valt.

Information hämtas från befolkningsregistret runt den 15:e varje månad, där kan man ha ett delay på nån vecka.

För säkerhets skull så bör man inte titta på statistik på mortalitet tidigare än ca 1½ månad från beräknat datum + den tidsperiod för mortalitet man vill undersöka (dvs ca 2½ månad för 30-dagars mortalitet).

Tittar man i april ett år för mortaliteten för just samma år så kommer man att se att det är nästan samma mortalitet efter 90 som efter 180/365 dagar – men det är bara 30-dagars mortaliteten som stämmer – för operationer fram t.o.m. ca februari. 

OBS bara personer med fullt svenskt personnummer kommer med i statistiken.

Sara Lyckner   2 maj, 2017  


Användbar?

Fråga: Kan en patient kräva att få ut data från registret?

Svar: Ja, enskilda patient har rätt att få ut sin egen data. I så fall kan han/hon hänvända sig till SPOR via vår hemsida.

Sara Lyckner   4 juli, 2016  


Användbar?

Fråga: Kan man själv plocka bort korrupta registreringar från fellistan – sådana som inte går att rätta till.

Svar:  Ja, läs mer i Användarguide SPOR .

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Insända uppgifter för vissa värden stämmer inte –  allt för mycket noll-värden

Svar: Alla poster där värdet 0 (noll) kan förekomma får inte ha 0 (noll) som default värde – där skall det vara blankt som grundvärde. Vi måste kunna skilja på noll och ej ifyllt värde.

V340 vikt

V345 längd

V640 Total blödning

V 645 Givna ml blod

V650 Givna ml plasma

V655 Lägsta puls

V660 Lägsta BT

V665 Lägsta SpO2

V670 lägsta Hb

V820 Smärta postop

Från Variabellista 3.0 dessutom

V652 Givna ml trc

V661 Lägsta MAP

V675, V676, V875 temperatur

V819, V821 smärta

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Om jag går in på fellistan (både i test och skarp drift) och där väljer en tidsperiod. Väljer jag då period när posterna skickats in eller väljer jag period när behandlingen utfördes?

Svar: Tidsperioden den skickades in. 

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: För att följa upp om antalet korrupta registreringar blivit färre, skulle man vilja kunna göra urval i denna bild, dvs. jämföra inrapporteringen tex.  kvartal 2 2015 med kvartal 1 och se att man blivit bättre

Svar: När man skickar in de rättade poster igen så försvinner ju de gamla korrupta registreringarna! Som det är nu är bilden dagsfärsk vara, ögonblicksbild. Uppdaterar man varje natt så ändras bilden dagligen. Om man vill så går att spara en bild ex. vis den 1:a varje månad för jämförelse. Om du har ”Cute PDF” installerad på pc:n så kan du själv spara och klistra in rapporten – eller ta en Print Screen alternativt spara listan som excellfil. Vi har tyvärr inte resurser för ögonblicket att förändra rapporten.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: I fellistan står ”Tidpunkten patienttidslut ligger efter tidpunkten patient ut från postop”.

Svar: Det kan vara 3 problem

 1. Pat kommer till postop före op för att förberedas, går så in på op, sedan åter till postop. Pat får då två tider på postop på samma behandling. Skickar man så in tiden för den första perioden till SPOR – så blir det helt fel. I Orbit skall man kryssa i en ruta som anger vilken tid som är postop – för att skilja mot tiden pre-op
 2. Vid seriebehandling av kortare operationer, ex vis ECT, så fyller man ofta i operations-tiderna i efterhand och höftar till lite grand. Då kan dessa tillhöftade tider inte alltid passa med postoptiderna (som oftast är korrekt angivna)
 3. Flera fall av fel koppling när man skall exportera data. Vid något fall har man exporterat tiden postop-in tid i systemet (den tiden har vi inte som variabel) i stället för postop-ut tiden som var menat. Då patienttidslut många gånger registreras som några minuter efter faktiskt postop in tid så blir det galet. SPOR använder tiden Patienttid slut (V585) som postop tid in i beräkningarna (väl medvetna om att det kan skilja några minuter).

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Varför är mortaliteten precis lika 90/180/360 dagar

Svar: Vill man se mortalitetssiffror för 90/180/360 dagar så måste urvalsperioden väljas så att patienten verkligen blev opererad för 90/180/360 dagar sedan + ca 1½ månad för säkerhets skull så man vet att data har befunnit sig i databasen tillräckligt länge

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Går det att jämföra sig mot bästa sjukhus

Svar: Se fråga om kategoriindelning. När rapporterna är klara för kategoriindelning så planerar vi även för jämförelse mot bästa sjukhus/enhet. Vi kan inte lova när detta blir klart.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Indata –variabellista, koder, etc

Fråga: PAK-OP A614: Felaktig funktion av rätt givet läkemedel – är inte detta detsamma som en biverkan? Borde det inte heta ”Biverkan av rätt givet läkemedel” i stället, biverkan är väl den normalt använda benämningen för detta?

Svar: Under pandemin upplevades det att vissa generika av läkemedel som vi fick in och var tvungen att använda, bl.a. propofol för veterinärt bruk (om jag kommer ihåg rätt) inte fungerade på samma sätt som vi var vana vid. Det har även för flera år sedan inkommit klagomål på att någon batch av Celocurin inte fungerade. Det är alltså funktions-brist som man vill dokumentera.

Sara Lyckner   6 februari, 2024  


Användbar?

Fråga: PAK-OP A945: Direkt kontamination – vad avses med detta uttryck?

Svar: Direkt kontamination är när något osterilt/kontaminerat kommer i kontakt med sterilt material. Det skulle tex kunna vara en mössa/glasögon/munskydd som faller ned i steril zon från operatör eller opssk. Eller en duk/instrument/handskar med tarminnehåll som kommer i kontakt med drapering, operationssåret eller i sterilt instrumentgaller.

Sara Lyckner   6 februari, 2024  


Användbar?

Fråga: När en elektiv op blir akut så uppstår ibland felet att väntetiden överstiger 2 v. Det jag undrar är hur ni beräknar detta, vilka variabler används? är det opstart mot v.310 tidpunkt för opanmälan och v.320 akut/elektiv som ni använder? eller är det några andra variabler med i kontrollen?

Svar:

En elektiv operation som ändras till akut skall egentligen anmälas som ett nytt operationsbehov, och det gamla makuleras.

Så gör man dock i praktiken inte. Det är lite analogt med ett operationsbehov som man avfört från väntelistan och sedan återför dit.

Flera uppgifter kan då vara inaktuella, bl.a. ”Tidpunkt för operationsanmälan” V310 (men även en hel del medicinsk info kan vara felaktig).

Gör man om en elektiv operation till akut så måste man ändra ”Tidpunkt för operationsanmälan” till det datum + klockslag som speglar tiden för beslutet att göra operationen till akut.

För beräkning av väntetiden för akuta operationer så tittar vi på V310 ”Tidpunkt för operationsanmälan” gentemot V565 ”Operations start” samt sortarar på V320 ”Akut/Elektivt” ochV325 ”Akut planering”.

Sara Lyckner   2 maj, 2017  


Användbar?

Fråga: Variabel 531 blir användbar för oss. Skall man registrera den när de tex sätter artärnål innan man tagit in pat till op?

Som jag läser 531 och 550 så kan man kan fylla i båda, är det så? Tex lägger man en axelblockad på dagkirurgin och gör sen en kompletterande anestesi under op och då önskar vi ha båda tiderna angivna.

Svar: Helt riktigt! Påbörjar man en ingrepp/åtgärd pre op ex vis på dagkirurgen/motsvarande så anges tiden enl V531. När sedan ex vis sövning startar så anges V550. Dock behöver man inte ange V550 om V531 är ifylld (ex vis en plexus som man sedan inte söver utan bara rullar in; en lokalbedövning lagd av kirurg/anestesiläkare på preopenhet och som sedan inte sövs) "Ingrepp" är allt; operationer, CVKer Artärnålar, EDA på förlossning eller op, sövning på rtg ....Så Artärnål ser jag som start på ett anesteiologiskt ingrepp

Linda Nilsson   8 december, 2016  


Användbar?

Fråga: När kommer en bra modul för registrering av avvikelse/komplikationer per och postoperativt i Orbit?

Svar: SPOR har varit i kontakt med EVRY för att få dem att göra en modul (det går att göra en enkel själv – men en professionell variant fungerar mycket bättre). EVRY hänvisar till användarföreningen, där det dock inte har upprioriterats. Fortsatta påstötande görs dock och SPOR är tacksamma om även Orbit-ägare som önskar modulen påpekar detta för EVRY.

Detta gäller såväl den peroperativa som den postoperativa avvikelse och komplikationsregistreringen.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


2 anser denna som användbar

Fråga: Varför delas inte min operationsenhets collumfrakturer upp på cervikal/pertrochantär och subtrochantär i rapporten?

Svar: Det saknas (huvud)diagnos i inrapporteringen. Klumpdiagnos för collumfraktur har då satts utefter bl.a. operationskoderna. Uppdatera erat inrapporteringssystem så att postoperativa diagnoserna sänds in.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vi saknar KVÅ-koder inom anestesi ex.vis Dextor Nasalt sedering och TAP-blockader

Svar: Socialstyrelsens handläggningstid är lång och normalt måste man komma in med begäran om nya koder ett årsskifte året innan dessa kan träda i kraft. Vad gäller önskemål enligt ovan så har SoS vid två tillfällen avslagit vår begäran, motiverat att det redan finns och att dubletter inte accepteras. SPOR kommer att fortsätta att överklaga då D-koderna knappast är att anses som anestesikoder.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Vi vill kunna registrera det preoperativa arbete som vi gör och som blir allt större

Svar: Preoperativ anestesistart ”Tidpunkt när preoperativa anestesiologiska ingrepp startas, exempelvis blockad börjar anläggas, om detta sker innan patienttid start (V540) har börjat registreras”. Skillnaden mellan V531 och V540 anger preoperativ anestesitid. Redan idag kan V530 Ankomsttid till preopenhet registreras.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Avvikelse och komplikationsregistreringen innehåller ett flertal orsaker som inte är relevant för den peroperativa eller den postoperativa processen; men saknar en del andra.

Svar: SFAI standard från slutet av 90-talet. SPOR tog den standard som är från 2008 (senaste publiceringen).

SPOR fick SFAIs välsignelse att revidera listan samt ta fram helt ny lista för den postoperativa delen– vilket presenterades på användarmötet vt 2015.

Nya peroperativa listan PAK-OP ver 3.0 presenterades på användarmötet våren 2016.

Parallellt med detta har en helt ny postoperativ registreringsstandard för avvikelse och komplikationsregistrering PAK-UVA ver 3.0 tagits fram och validerats. Även den presenterades på användarmötet våren 2016.

Bägge listorna släpps i början av maj 2016 och kan användas med variabellistorna 1.0 och 2.0. Variabellistan 3.0 kräver att de nya PAK-UVA och PAK-OP listorna används.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


1 anser denna som användbar

Fråga: I SPORs strykningslista finns inte alltid med en strykningsorsak som vi använt mycket lokalt; bara en som liknar den vi använde.

Svar: Vill man lokalt ha ytterligare strykningsorsaker så går det bra att lägga till detta lokalt.

SPORs strykningslista har 3 nivåer.

Nivå 1 benämns 1 tom 11 (12 skickas aldrig in) Ex vis ”1 Annan operation prioriteras”

Nivå 2 benämns a,b,… ”1a Akut operation prioriteras”

Nivå 3 ordnas lokalt men skall alltid läggas ”under” en strykning i nivå 2. ”1ai Akut levertransplantation prioriteras”

När strykningarna så skickas in till SPOR skickas bara nivå 1+2 in och nivå 3 får då ingå i nivå 2. Uppkommer behov av att behöva jämföra sig med andra sjukhus på en orsak som hamnar i nivå 3 så kontakta SPORs styrelse för evt revision av strykningsorsakerna; se även föregående fråga.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Hur ofta uppdateras dödsdatum från befolkningsregistret?

Svar: Hela SPORs databas körs mot befolkningsregistret den 15:e varje månad.

Detta betyder att om man vill se på 30-dagars mortalitet så måste man välja urvalsperiod som går längst till den 15:e föregående månad.

Tänk på att om man lastar in data batchvis så måste data funnits i SPORS databas när körningen mot befolkningsregistret gjordes

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


Användbar?

Fråga: Det fattas viktiga variabler, varför?

Svar: Kontakta SPOR:s styrgrupp om ni vill lägga till variabler eller har funderingar kring definitioner. Variabellistan uppdateras regelbundet, men det kan inte göras för ofta eftersom systemintegrationerna då måste göras om. Avsikten från SPOR:s styrgrupp är att samla ihop förändringar och uppdatera variabellistan vart annat eller var tredje år. Grundtanken med att överföra information från andra redan befintliga system med minimal manuella inmatningar måste dock upprätthållas.

Sedan starten har listan uppdaterats 3 ggr och senaste Variabellista 4.0 lanseras i produktion januari n2020.Tidigaste tidpunkten för nästa större uppdatering är i januari 2023 men p.g.a. pandemin så kommer den troligen att senareläggas till 2024. Mindre versionsuppdateringar kan förekomma mellan de större uppdateringarna.

Linda Nilsson   3 juni, 2016  


1 anser denna som användbar

Ställ en egen fråga

Vi svarar alltid personligt och återkommer med svar så fort vi kan (oftast inom 1-2 dagar).

  *Ditt namn

  *Din epost

  Organisation

  Rubrik

  Fråga

  Kontaktuppgifter

  info@spor.se