SPOR uppdatering 2021-03-01

måndag 1/3 kl 10:00 driftsätter vi en ny version av SPOR.

Denna version innehåller:

 • ny rapport "Processdata postoperativt"
 • ändring av tidigare obligatorisk huvudanestesikod till icke-obligatorisk

Driftsättningen innebär en kortare nertid för systemet.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR bidrar till e-hälsa!

Användarmöte 20-10-23

20-09-16 Justerad Variabellista 4,0

SPOR 4.0 buggfix gällande förseningsorsaker.

För er som nu inför SPOR 4.0, under punkt 5 så skall ”Utbildningssituation” klassificeras med ”k” i stället för ”d”.

 

För Dig som har behörighet till SPOR och inlogg med SITHS-kort

Enskild verksamhet kan nu jämföra sig med valfri annan deltagande enhet.

Nu gör SPOR de fastställda rapporterna inom registret tillgängliga för jämförelser utanför den egna verksamheten. SPOR vill på detta sätt synliggöra och öka tillgängligheten av insamlad data och registret hoppas därmed kunna bidra ytterligare till verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

Rapporterna bygger på aggregerade data. Enskilda datamängder, excelfiler eller annat bakomliggande arbetsmaterial lämnas inte ut.

För önskemål om bakomliggande datamängder hänvisas till de rutiner om ansökan samt etikprövning som återfinns på hemsidan angående forskning och datauttag.

Vid publikation av jämförelser, eller vid publikt användande av rapportutfall, äger varje enskild användare att beakta ansvar som rör dataskyddsförordningen och röjande av uppgift som kan härledas till enskild individ som vid all annan verksamhet inom Hälso- och sjukvården. 

All inloggning och rapportkörning i SPOR loggas i enlighet med gällande rutiner hos UCR på uppdrag av ansvarig myndighet.  

Ny SPOR-release 20-08-26

Releasen innehåller i huvudsak följande rättningar:

 • Datumurval i Genomförda Operationer
 • Urval i rapport Processdata, öppen/sluten vård
 • Urval i rapport Ålder och operationsfrekvens, SPORs def. /alla op

Hur påverkar pandemin Covid-19 möjligheten att opereras i Sverige?

Läs mer om hur många operationer som genomförs i landets regioner .

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-uteblivna-operationer/

Obs! Vi har noterat att det ibland är problem med web-läsare Internet Explorer.

En ny SPOR-release

Nu är Spor 4.3.0 igång!

Och det innebär:

 • Alternativet Bevakning är borttaget som operationsurval
 • Rapportbeställning och fellista får rätt startdatum och rätt jämförelsegrupp
 • Val Akut/Elektiv borttaget från Genomförda operationer
 • Versionsnummer visas rätt i ’Om registret’
 • Genomsnittlig op-tid tillagt i Genomförda operationer
 • Diverse interna förbättringar

Information från SPOR med anledning av rådande situation Covid-19

Strykning/Ombokning/Störning relaterat till Covid 19 epidemin

Båda sena strykningar och planerade strykningar ska registreras.

SPOR styrelse har beslutat att i första hand använda strykningsorsak 11C

Störningstyp – 11. Annat

Störningsorsak  - 11C: = Platsbrist pga säsongsmitta.

I andra hand använda:
Störningstyp 8 – Utrustning och lokal

Störningsorsak – 8B = Galler/ operationsmaterial saknas

En viktig motivering är att dessa koder finns. Att skapa nya kommer att ta olika lång tid att få genomslag för runt om i Sverige.

Det är otroligt viktigt att vi registrerar då vi senare kan beräkna de samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 för perioperativ vård.

Vi ber om er hjälp att sprida informationen till alla berörda.

Bästa hälsningar SPORs styrelse

 

 

 

 

 

Inställt användarmöte!

Användarmöte 20-03-20

SPOR 4.0 i testmiljö

Nu finns SPOR 4.0 testmiljön, så det går bra att börja testa att skicka in registreringar i version 4. 

Återkoppla om ni stöter på problem, så återkommer vi så snart som möjligt. 

 

Patientinformation uppdaterad

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

En ny SPOR-release

Uppdateringen innehåller följande:

·       Totalindex i rapporten Kvalitetsindex

·        Fix för klinikurval i rapporten Gårdagens utfall

·       Fix för Figur 2 när data för vald enhet saknas i rapporten Sena strykningar

 

19-10-10 Senaste SPOR release

Uppdateringen innehåller följande:

 • Problem med användaradmin åtgärdade
 • Bugg som kunde inträffa vid byte av sjukhus när man stod på en rapportbeställningssida och hade valt jämför med liknande sjukhus åtgärdad
 • Förklarande text på datakvalitetssidan justerad
 • Väntetider, förtydligat att urval görs på utförda operationer, kejsarsnitt borttagna, åtgärdat bugg i jämförelse med liknande sjukhus
 • Mortalitet och ålder, åtgärdat åldersgrupper
 • Akutprioritering utfall, titel skrivs inte ut om data inte finns
 • Kvalitetsindex, nya kolumner i temp, textändring smärta, ny gränser.

Senaste release SPOR

Uppdateringen innehåller följande:

 • Stöd för multipelt klinikurval på "Sena strykningar" och "Ombokningar"
 • Återställt PAKUVA undergrupp i "Avvikelser och komplikationer postoperativt"
 • Uppdaterad manual för Administration av behörigheter
 • Ny sida för att editera salar, salar behöver inte längre godkännas
 • Förbättrat sidan kliniknamn och översikt så att den följer samma standard som övriga
 • Ny SAS-driftmiljö för rapporter
 • Prestandaförbättringar i rapporter, har gjorts löpande och pågår