SPORs historia

1999 togs det första initiativet till att skapa ett Svenskt Anestesiregister (SAR). Det fanns redan en prototyp till ett anestesiregister i Uppsala, utvecklat av professor Lars Wiklund och prövat i samarbete med Lena Nilsson, verksamhetschef på Anestesikliniken i Linköping. Detta register var inte omedelbart användbart i nationell skala. Därför reaktiverades det nationella projektet i september 2009 på Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds (SFAIs) verksamhetschefsmöte. En pilotstudie genomfördes under 2010.

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) startades därefter som ett projekt år 2011. Ett samarbete har utvecklats med Uppsala Clinical Research Center (UCR) för att från redan befintliga data från behandlingstillfällen registrerade i operations-planeringssystemen utveckla datafångst utan manuell handpåläggning.

Syftet med SPOR är att erbjuda ett verktyg för lokal och nationell kvalitetsutveckling av operationsprocessen. De digitala lösningarna har utvecklats av Uppsala Clinical Research Center och det är hos UCR som SPORs server är fysiskt belägen. Efter en testperiod under 2011-2012 kunde de första skarpa data tas emot av registret i oktober 2013. Till SPOR är det för närvarande möjligt att rapportera 69 variabler, varav 19 är klassade som obligatoriska. Operationsprocessen följs i sin helhet, från operationsanmälan tills patienten lämnar postoperativa avdelningen.

Visionen för SPOR är att samtliga behandlingstillfällen skall rapporteras in ”on-line”, d.v.s. rapporteras från respektive avdelning/vårdgivare till SPOR via web-gränssnittet under natten efter slutfört behandlingsdygn. Grundtanken har hela tiden varit att i så stor omfattning som möjligt utnyttja befintliga registreringsmöjligheter i våra operationsplaneringssystem för att via digitala utdataplattformer skicka data till SPORs server med så lite merarbete som möjligt för vårdpersonal.

De digitala utdataplattformarna byggs lokalt av ansvarig IT-avdelning i samarbete med UCRs IT-ingenjörer och leverantörerna av våra operationsplaneringssystem. Detta sker efter specifikation grundat på de variabellistor eller ”dataset” som SPORs användarmöte och styrelse utarbetat. Registreringen påbörjas vid operationsanmälan när patientens personnummer läggs in i operationsplaneringssystemets väntelista och avslutas när patienten skrivs ut från den postoperativa vårdavdelningen.

SPOR finansieras av deltagande kliniker, SKL och initialt även av Landstingens Ömsesidiga Försäkringskassa (LÖF).

Vid användarmötet den 24 oktober 2014 i Stockholm fastställde Sveriges operationsavdelningar såsom medlemmar i SPOR stadgar för hur SPOR skall skötas och utvecklas som kvalitetsregister. Fasen som projekt inom SFAI avslutades därmed. Vid årsskiftet 2014-15 upphöjdes också SPOR från registerkandidat till kvalitetsregister klass 3. I samband med användarmötet hösten 2014 valdes en styrelse för SPOR. Styrelsen är tvärprofessionell och består av representanter från hela landet. Till sitt stöd har styrelsen en referensgrupp. I denna ingår, utöver representanter för Riksföreningarna för Anestesisjuk-sköterskor (ANIVA) och Operationssjuksköterskor (SEORNA), även representanter för Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening samt Svensk Barnkirurgisk förening. Vid användarmötena presenterar styrelsen förslag till det kommande årets aktiviteter och tar emot förslag på utveckling av registret.

SPORs styrelse 2017