Temperatur V675 + V 676 + V875

Fråga: I Sverige mäts temperaturen på olika sjukhus på olika sätt. Oralt, i örat, centralt via KAD mm. Vilket sätt skall vi använda?

 Svar: SPOR kan inte kräva att hela Sverige gå över till ett enda likartat sätt att mäta tempereturen pre, per och postoperativt. Vi kommer bl.a. att se om vi har stora temperaturförluster på enskilda avdelningar eller operationstyper.  Förhoppningsvis har man likartade  mätningsprocedurer på op resp postop på samma enheter – annars har man ju ett grundläggande problem att rätta till lokalt. Skulle det visa sig att olika enheter skiljer sig markant där man inte skulle förvänta sig skillnader får man dyka djupare ner i underlaget för att göra en bedömning. Ett långsiktigt svar på frågan kan bli att vissa sätt att mäta temperatur på kan rekommenderas eller förkastas. Temperatur anges med siffror och vid avvikelse eller komplikation hypotermi även i PAKUVA och PAKOP med bedömning av svårighetsgrad.

 

Eftervårdsnivå dagkirurgi/postop.

Fråga: Vi har ingen tydlig skiljelinje Postop vs Dagkirurgi (under förutsättning att ni menar att patient går till den Dagkirurgiska postopvården!). Hur registrera?

Svar: Det vi vill använda Eftervårdsnivåerna till är fr.a. att se om det blir en nivåhöjning av vårdnivån gentemot planerat.

Dvs slutenvård i st f öppen eller IVA i st f slutenvård.

Sedan vill vi dessutom se hur/om det skiljer sig mellan sjukhus på hur en viss typ av operationer blir av i öppen resp sluten vård (evt korrelerat till ASA-klass)

Som du ser har vi använt samma beteckningar både i planeringsstadiet (V335) som i operationsdelen (V690) som i postop (V810)

I andra landsting har man lite andra beteckningar än SPOR - som man ville ha kvar.

De har då gjort en konverteringstabell när man skickar in data så att det stämmer med SPOR-beteckningar.

Tror inte det kommer att betyda något om man i V690 skriver ”Dakirurgi” om pat går direkt för uppvakning till en sådan enhet; eller om man skriver ”Postop” och sedan från postop V810 anger dagkirurgi.

Det är svåra variabler som vi ännu inte lyckats göra rapporter av, V335, V690 och V810.

 

PAK-UVA (V840) i listan finns samma koder på flera ställen

Fråga: När jag ska lägga in de nya UVA koderna ser jag att koden U235 finns med i två grupper, Blödning/koag och Kärl. Skall det vara så?

Svar: Det stämmer att några koder finns på flera ställen i systemet. Anledningen är att det skall bli lättare att hitta avvikelsen då man kan söka efter den i olika kategorier. Ex vis finns 223 Anafylaxi både under U2 Cirkulation/blodtryck och U8 Lab-läk-teknik/läkemedel

Önskemålet från UVA sköterskorna ( de som vanligen sköter registreringen) var att de skulle vara lätta att hitta. Dock skall samma avvikelse ha samma kodnummer. Systemet är även uppbyggt så att man kan söka i trädstruktur ifall detta är möjligt i det operations-planeringssystem man har.

Flera olika opkoder valbart i en rapport?

Fråga: Går det att skriva ut en rapport på flera operationskoder, jag lyckas bara få ut rapporter på en opkod.

Svar: Som det är nu så kan man söka bara på en kombination i taget. Sökningen kan ju vara ganska bred; ”Alla operationer”; ”Alla op som börjar på N” eller  ”NJ1xx ….”

Vi kommer så småningom att utvidga rapporterna till att kunna välja flera olika kombinationer.

Sluten reposition ingår i knivtid

Fråga: Var registreras den slutna reponeringen innan "kniv i"? I patienttiden eller i operationstiden?

Svar: Repositionen av en höftfraktur ingår i operationstiden (V565). Så har det varit i många år – även bandageläggning som görs av operatör (ex vis gipsning av ortopedbarn eller specialbandage vid plastikkirurgi) ingår i op-tiden; däremot inte bandage lagd av operationssköterska.

En del specialföreningar eller grupper gör ibland undantag på den vedertagna definitionen av olika orsaker. Definitionen av när en operation börjar respektive slutar (”knivtid”) har varit känd sedan länge i Sverige och används bl.a. sedan 90-talet av NYSAM.

Väntetiden olika mellan ortopedens höftregister och SPOR

Fråga: Vid jämförelse med ortopedens höftregister uppvisar höftfrakturerna i SPOR kortare väntetider till op. I höftregistret registreras intid till sjukhus men i SPOR tidpunkt från operationsanmälan.

Svar: Helt korrekt så skiljer sig registeringstidpunkten  mellan höftregistret och SPOR eftersom SPORs data baseras på det som läggs in i operationsplaneringssystemet. Svenskt höftregister räknar sin tid från tidpunkten då patienten kommer till akutmottagningen eller sjukhuset till dess att operationen påbörjas.  SPOR räknar tidpunkten från när operationsanmälan görs till dess att operationstiden startar.

Operation versus ingrepp

Fråga: Om jag väljer SPORs definition av operation jfr Alla operationskoder så får man olika siffror – varför?

Svar: Då det inte finns någon nationell eller internationell klar definition av vad en ”operation” är så har SPOR antagit NYSAMs definition med vissa tillägg. Längst ned i rapporten står definitionen av vilka operationskoder som ingår i SPORs definition av operation.

I de flesta rapporterna kan man i stället välja att se ”Alla operationer” eller en egenbestämd operation eller grupp av operationer.

I framtiden kommer SPOR även att se närmare på alla de ingrepp som faller utanför SPORs definition av vad en operation är.

Flera huvudoperatörer

Fråga: Vid vissa operationer så finns det flera huvudoperatörer, t.ex. trauma –bilolycka, gynekologiska ingrepp med annan kirurgisk specialitet inblandad, plastik/önh/käkkirurgiska ingrepp mm. Vem är då huvudoperatör?

Svar: Det finns alltid en behandlande klinik, dvs. den klinik som patienten vårdas på och som står för kostnader, operations tid mm. Operatören som tillhör denna klinik anges som huvudoperatör (V605). Det är i framtiden önskvärt att kunna specificera fler huvudoperatörer/kliniker vid registrering till SPOR men i nuläget är det inte prioriterat.

Anestesikod V611 och V612

Fråga: Måste en anestesikod anges även om ingen anestesi givits?

Svar: Nej det behövs inte.

Anestesi klar V555 – betydelse

Fråga: Vad betyder egentligen variabel 555 ”Anestesi klar”

Svar: Tidpunkt där tillräcklig anestesinivå har uppnåtts för att påbörja hudprepareing, KAD et.c. Anestesisidan klar för operation. (EJ samma som anestesi slut)

Variabel – tidpunkt då patient kallas till operation (435).

Fråga: Vilket datum ska ligga bakom variabeln?

Svar: Med den menar vi den tidpunkt då Koordinatorn skickar ett kallelsebrev eller via telefon erbjuder en tid för operation. Detta är första tidpunkten som patienten och får ett erbjudande om operation.

ASA klass V350

Fråga: ASA klass vem bedömer? Operatör eller anestesiolog

Svar: När vi gjorde variabellistan avsåg vi anestesiologiska bedömningen av ASA klass

Akut operation inom 12 timmar (V325)

Fråga: I vår region finns flera sjukhus som förutom SPOR-listan på akuta operationers prioritet även har ”Akut operation inom 12 timmar”. Kan ni inte lägga till detta!

Svar: Vid uppdateringen till Variabellista 3.0 beslöts att behålla den gamla indelningen. I alla moderna operationsplaneringsprogram går det att ange en senaste tidpunkt då operationen skall ha startats. Denna tidpunkt kan manuellt anges till exempelvis 12 timmar efter operationsanmälan även om Akut planering (V325) är satt till AKUT24.

AKUT operation tidsintervaller V325

Fråga: På vårt sjukhus är det upp till varje läkare att själv ange prioritet för akuta operationer och inom vilken tidsram den medicinskt måste opereras, anges fritt i antal timmar. Stämmer inte överens med SPORs stelbenta lista.

Svar: Akut planering sker i SPOR enligt SFAI standard sedan många år, dvs Urakut, inom 2, 6, 24 timmar. Vi har dessutom lagt till tidsgränsen > 24 timmar då detta används på de flesta enheter idag. Finns lokalt inte dessa valmöjligheter så måste man lokalt göra ett skript som översätter den lokala valmöjligheten till SPORs (och SFAIs) lista.