Patient rättighet egen data

Fråga: Kan en patient kräva att få ut data från registret?

Svar: Ja, enskilda patient har rätt att få ut sin egen data. I så fall kan han/hon hänvända sig till SPOR via vår hemsida.

Korrupta registreringar – bort från fellistan

Fråga: Kan man själv plocka bort korrupta registreringar från fellistan – sådana som inte går att rätta till.

Svar:  Ja, läs mer i Användarguide SPOR .

Noll (0) värden

Fråga: Insända uppgifter för vissa värden stämmer inte –  allt för mycket noll-värden

Svar: Alla poster där värdet 0 (noll) kan förekomma får inte ha 0 (noll) som default värde – där skall det vara blankt som grundvärde. Vi måste kunna skilja på noll och ej ifyllt värde.

V340 vikt

V345 längd

V640 Total blödning

V 645 Givna ml blod

V650 Givna ml plasma

V655 Lägsta puls

V660 Lägsta BT

V665 Lägsta SpO2

V670 lägsta Hb

V820 Smärta postop

Från Variabellista 3.0 dessutom

V652 Givna ml trc

V661 Lägsta MAP

V675, V676, V875 temperatur

V819, V821 smärta

Fellista val av tidsperiod

Fråga: Om jag går in på fellistan (både i test och skarp drift) och där väljer en tidsperiod. Väljer jag då period när posterna skickats in eller väljer jag period när behandlingen utfördes?

Svar: Tidsperioden den skickades in. 

Fellista förändring i antalet korrupta registreringar

Fråga: För att följa upp om antalet korrupta registreringar blivit färre, skulle man vilja kunna göra urval i denna bild, dvs. jämföra inrapporteringen tex.  kvartal 2 2015 med kvartal 1 och se att man blivit bättre

Svar: När man skickar in de rättade poster igen så försvinner ju de gamla korrupta registreringarna! Som det är nu är bilden dagsfärsk vara, ögonblicksbild. Uppdaterar man varje natt så ändras bilden dagligen. Om man vill så går att spara en bild ex. vis den 1:a varje månad för jämförelse. Om du har ”Cute PDF” installerad på pc:n så kan du själv spara och klistra in rapporten – eller ta en Print Screen alternativt spara listan som excellfil. Vi har tyvärr inte resurser för ögonblicket att förändra rapporten.

Fellista: Patientid slut kontra tid ut från postop

Fråga: I fellistan står ”Tidpunkten patienttidslut ligger efter tidpunkten patient ut från postop”.

Svar: Det kan vara 3 problem

  1. Pat kommer till postop före op för att förberedas, går så in på op, sedan åter till postop. Pat får då två tider på postop på samma behandling. Skickar man så in tiden för den första perioden till SPOR – så blir det helt fel. I Orbit skall man kryssa i en ruta som anger vilken tid som är postop – för att skilja mot tiden pre-op
  2. Vid seriebehandling av kortare operationer, ex vis ECT, så fyller man ofta i operations-tiderna i efterhand och höftar till lite grand. Då kan dessa tillhöftade tider inte alltid passa med postoptiderna (som oftast är korrekt angivna)
  3. Flera fall av fel koppling när man skall exportera data. Vid något fall har man exporterat tiden postop-in tid i systemet (den tiden har vi inte som variabel) i stället för postop-ut tiden som var menat. Då patienttidslut många gånger registreras som några minuter efter faktiskt postop in tid så blir det galet. SPOR använder tiden Patienttid slut (V585) som postop tid in i beräkningarna (väl medvetna om att det kan skilja några minuter).

Utdata - 90/180/360 dagars mortaliteten lika

Fråga: Varför är mortaliteten precis lika 90/180/360 dagar

Svar: Vill man se mortalitetssiffror för 90/180/360 dagar så måste urvalsperioden väljas så att patienten verkligen blev opererad för 90/180/360 dagar sedan + ca 1½ månad för säkerhets skull så man vet att data har befunnit sig i databasen tillräckligt länge

Utdata - Jämförelser mot bästa sjukhus – inte bara Sverigegenomsnittet

Fråga: Går det att jämföra sig mot bästa sjukhus

Svar: Se fråga om kategoriindelning. När rapporterna är klara för kategoriindelning så planerar vi även för jämförelse mot bästa sjukhus/enhet. Vi kan inte lova när detta blir klart.