Borttagande o/e utdrag från SPOR kvalitetsregister

Fråga: I patientinformation om SPOR står det att man där hänvisar till CPUA (centralt personuppgifts ansvarig) vid borttag ur ett kvalitetsregister.  Stämmer detta?

Svar: CPUA (centralt personuppgifts ansvarig) för SPOR är Landstingsjurist för Upplands läns landsting. Han har delegerat detta ansvar till registerhållaren och ordförande för SPOR, som tar beslut i dessa frågor. Den som är central kontaktman i SPOR för den patient som vill avregistrera sig är koordinator för SPOR, och den e-postadress som det är enklast att kontakta denne och SPOR med är info@spor.se.

För patienten är det bästa att hon kontaktar sin lokala vårdgivare eftersom det ju kan ske antingen före op eller efter - enklast med en kontaktväg för båda fallen! I båda fallen måste vårdgivaren ha en rutin för hur man, om pat hör av sig innan op aldrig hamnar i registret och om hon hör av sig efter strykes från SPOR genom att vårdgivaren då kontaktar oss enl ovan. Alternativet är att vårdgivaren hänvisar patienten att kontakta SPORs koordinator för strykning.

Patientinformation – på andra språk än svenska

Fråga: Har patientinformationen tagits fram på andra språk än svenska?

Svar: Nej inte som vi vet. Vi bad för 2014 att få in översättningar om dom fanns – men inget kom från någon delatagare. Har ni själva gjort någon översättning dela med er genom vår koordinator!

Patienters godkännande

Fråga: Hur informeras patienterna om SPOR?

Svar: Information till patient och närstående om att medverkan i kvalitetsregistret är frivillig och möjligheten finns att tacka nej, är en förutsättning för att registreringen skall kunna ske. Ett uttryckligt medgivande från patienten behövs dock inte. Information till patienten är den inskickande vårdenhetens eget ansvar.

Patientinformation och affischer finns att ladda ner från hemsidan under rubriken Dokument.