För Dig som har behörighet till SPOR och inlogg med SITHS-kort

Enskild verksamhet kan nu jämföra sig med valfri annan deltagande enhet.

Nu gör SPOR de fastställda rapporterna inom registret tillgängliga för jämförelser utanför den egna verksamheten. SPOR vill på detta sätt synliggöra och öka tillgängligheten av insamlad data och registret hoppas därmed kunna bidra ytterligare till verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

Rapporterna bygger på aggregerade data. Enskilda datamängder, excelfiler eller annat bakomliggande arbetsmaterial lämnas inte ut.

För önskemål om bakomliggande datamängder hänvisas till de rutiner om ansökan samt etikprövning som återfinns på hemsidan angående forskning och datauttag.

Vid publikation av jämförelser, eller vid publikt användande av rapportutfall, äger varje enskild användare att beakta ansvar som rör dataskyddsförordningen och röjande av uppgift som kan härledas till enskild individ som vid all annan verksamhet inom Hälso- och sjukvården. 

All inloggning och rapportkörning i SPOR loggas i enlighet med gällande rutiner hos UCR på uppdrag av ansvarig myndighet.  

Ny SPOR-release 20-08-26

Releasen innehåller i huvudsak följande rättningar:

 • Datumurval i Genomförda Operationer
 • Urval i rapport Processdata, öppen/sluten vård
 • Urval i rapport Ålder och operationsfrekvens, SPORs def. /alla op

Hur påverkar pandemin Covid-19 möjligheten att opereras i Sverige?

Läs mer om hur många operationer som genomförs i landets regioner .

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-uteblivna-operationer/

Obs! Vi har noterat att det ibland är problem med web-läsare Internet Explorer.

En ny SPOR-release

Nu är Spor 4.3.0 igång!

Och det innebär:

 • Alternativet Bevakning är borttaget som operationsurval
 • Rapportbeställning och fellista får rätt startdatum och rätt jämförelsegrupp
 • Val Akut/Elektiv borttaget från Genomförda operationer
 • Versionsnummer visas rätt i ’Om registret’
 • Genomsnittlig op-tid tillagt i Genomförda operationer
 • Diverse interna förbättringar

Information från SPOR med anledning av rådande situation Covid-19

Strykning/Ombokning/Störning relaterat till Covid 19 epidemin

Båda sena strykningar och planerade strykningar ska registreras.

SPOR styrelse har beslutat att i första hand använda strykningsorsak 11C

Störningstyp – 11. Annat

Störningsorsak  - 11C: = Platsbrist pga säsongsmitta.

I andra hand använda:
Störningstyp 8 – Utrustning och lokal

Störningsorsak – 8B = Galler/ operationsmaterial saknas

En viktig motivering är att dessa koder finns. Att skapa nya kommer att ta olika lång tid att få genomslag för runt om i Sverige.

Det är otroligt viktigt att vi registrerar då vi senare kan beräkna de samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 för perioperativ vård.

Vi ber om er hjälp att sprida informationen till alla berörda.

Bästa hälsningar SPORs styrelse

 

 

Patientinformation uppdaterad

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

En ny SPOR-release

Uppdateringen innehåller följande:

·       Totalindex i rapporten Kvalitetsindex

·        Fix för klinikurval i rapporten Gårdagens utfall

·       Fix för Figur 2 när data för vald enhet saknas i rapporten Sena strykningar

19-10-10 Senaste SPOR release

Uppdateringen innehåller följande:

 • Problem med användaradmin åtgärdade
 • Bugg som kunde inträffa vid byte av sjukhus när man stod på en rapportbeställningssida och hade valt jämför med liknande sjukhus åtgärdad
 • Förklarande text på datakvalitetssidan justerad
 • Väntetider, förtydligat att urval görs på utförda operationer, kejsarsnitt borttagna, åtgärdat bugg i jämförelse med liknande sjukhus
 • Mortalitet och ålder, åtgärdat åldersgrupper
 • Akutprioritering utfall, titel skrivs inte ut om data inte finns
 • Kvalitetsindex, nya kolumner i temp, textändring smärta, ny gränser.

Senaste release SPOR

Uppdateringen innehåller följande:

 • Stöd för multipelt klinikurval på "Sena strykningar" och "Ombokningar"
 • Återställt PAKUVA undergrupp i "Avvikelser och komplikationer postoperativt"
 • Uppdaterad manual för Administration av behörigheter
 • Ny sida för att editera salar, salar behöver inte längre godkännas
 • Förbättrat sidan kliniknamn och översikt så att den följer samma standard som övriga
 • Ny SAS-driftmiljö för rapporter
 • Prestandaförbättringar i rapporter, har gjorts löpande och pågår

3/9 problem att ladda rapporter

UCR har uppmärksammat en svårighet med att ladda ner rapporter i SPOR. Vissa rapporter laddas inte ner alls och andra har lång laddningstid. UCR arbetar intensivt för att lösa problemet. 

19-09-18 Problemet är löst //SL

Ny SPOR release 28/8

UCR har lanserat en ny release som innehåller:

 • Rapporterna Excelexport planeringsdata och Antal reg per sjukhus fungerar inte
 • Urval på öppen/sluten-vård och kön i många rapporter
 • "Jämför med" uppdaterades ej korrekt i vissa rapporturval
 • Lagt till urval på klinik i Sena Strykningar och Ombokningar och Strykningar
 • Lagra anslutande HSA-id vid inskickande av data för spårbarhet.
 • Visa väntetider, ny rapport
 • Användaradmin, ny enhets/användarlista
 • Markeringsfunktion i fellistan
 • Automatisk rensning av gammal data i överföringsstatistiken
 • Processdata vecka visade data före 07.00 på fel dag
 • Processdata-rapporten har fått prestandaförbättringar
 • Kvalitetsindex, grafer toppjusterade.

Ny version SPOR 4.0

Som förvarnats om under ett års tid så kommer nu SPOR 4.0 för sjösättning.

SPOR öppnar portarna för att ta emot 4:an 20-01-01, samtidigt kommer SPOR 3.0 att finnas tillgängligt under hela 2020, stängs sista december.

Den nya versionen inklusive text behöver kommer ut lokalt och överföras till lokala IT-system. Under hösten kommer mer detaljerade instruktioner till IT-tekniker publiceras på hemsidan.

Läs mer om kommande variabellistor>

Uppdatering 6/5

Uppdatering SPOR 3.9.3-java.

Releasen innehåller:

 • Anpassning av excel-rapporten för att söka på last modified date
 • Regeln ”Tidpunkt patient kallas till operation…” är borttagen
 • Bytt ut log4j till slf4j (loggning)
 • Förtydligande av vad ”Tabort från fellistan” innebär
 • Fix för problem med inläsning av födelsedatum

Hälsningar UCR/SPOR

Uppdatering 23/1

Onsdag 23/1 planerar vi att driftsätta Spor 3.8.0.

Nertiden beräknas vara kort, troligen mindre än 15 min.

I denna release ingår:

 • Hantering av nya KVÅ-koder för 2019
 • Förbättring av beställningssidan för Peroperativa komplikationer och avvikelser (t. ex. urval på PAKOP-koder)
 • Rättning av Sverigekartan (som visas på hemsidan)
 • Sökning på fellistan inkluderar nu dagens fel när dagens datum anges som till-datum

Hälsningar UCR/SPOR

Administrering av behörigheter

Från 18-11-26 kan vårdgivare själva administrera behörigheter i SPOR.

Förutsättningar är:

 1. att du själv har behörighet som koordinator
 2. Att du har tillgång till medarbetarens personnummer
 3. att medarbetaren har ett giltigt SITHS/Efos-kort

Manual administrering behörigheter