Felaktig funktion rätt givet läkemedel

Fråga: PAK-OP A614: Felaktig funktion av rätt givet läkemedel – är inte detta detsamma som en biverkan? Borde det inte heta ”Biverkan av rätt givet läkemedel” i stället, biverkan är väl den normalt använda benämningen för detta?

Svar: Under pandemin upplevades det att vissa generika av läkemedel som vi fick in och var tvungen att använda, bl.a. propofol för veterinärt bruk (om jag kommer ihåg rätt) inte fungerade på samma sätt som vi var vana vid. Det har även för flera år sedan inkommit klagomål på att någon batch av Celocurin inte fungerade. Det är alltså funktions-brist som man vill dokumentera.

Direkt kontamination

Fråga: PAK-OP A945: Direkt kontamination – vad avses med detta uttryck?

Svar: Direkt kontamination är när något osterilt/kontaminerat kommer i kontakt med sterilt material. Det skulle tex kunna vara en mössa/glasögon/munskydd som faller ned i steril zon från operatör eller opssk. Eller en duk/instrument/handskar med tarminnehåll som kommer i kontakt med drapering, operationssåret eller i sterilt instrumentgaller.

Elektiv op blir akut op

Fråga: När en elektiv op blir akut så uppstår ibland felet att väntetiden överstiger 2 v. Det jag undrar är hur ni beräknar detta, vilka variabler används? är det opstart mot v.310 tidpunkt för opanmälan och v.320 akut/elektiv som ni använder? eller är det några andra variabler med i kontrollen?

Svar:

En elektiv operation som ändras till akut skall egentligen anmälas som ett nytt operationsbehov, och det gamla makuleras.

Så gör man dock i praktiken inte. Det är lite analogt med ett operationsbehov som man avfört från väntelistan och sedan återför dit.

Flera uppgifter kan då vara inaktuella, bl.a. ”Tidpunkt för operationsanmälan” V310 (men även en hel del medicinsk info kan vara felaktig).

Gör man om en elektiv operation till akut så måste man ändra ”Tidpunkt för operationsanmälan” till det datum + klockslag som speglar tiden för beslutet att göra operationen till akut.

För beräkning av väntetiden för akuta operationer så tittar vi på V310 ”Tidpunkt för operationsanmälan” gentemot V565 ”Operations start” samt sortarar på V320 ”Akut/Elektivt” ochV325 ”Akut planering”.

 

Preoperativ anestesistart V531

Fråga: Variabel 531 blir användbar för oss. Skall man registrera den när de tex sätter artärnål innan man tagit in pat till op?

Som jag läser 531 och 550 så kan man kan fylla i båda, är det så? Tex lägger man en axelblockad på dagkirurgin och gör sen en kompletterande anestesi under op och då önskar vi ha båda tiderna angivna.

Svar: Helt riktigt! Påbörjar man en ingrepp/åtgärd pre op ex vis på dagkirurgen/motsvarande så anges tiden enl V531. När sedan ex vis sövning startar så anges V550. Dock behöver man inte ange V550 om V531 är ifylld (ex vis en plexus som man sedan inte söver utan bara rullar in; en lokalbedövning lagd av kirurg/anestesiläkare på preopenhet och som sedan inte sövs) "Ingrepp" är allt; operationer, CVKer Artärnålar, EDA på förlossning eller op, sövning på rtg ....Så Artärnål ser jag som start på ett anesteiologiskt ingrepp

Avvikelse och komplikationsregistrering – ny modul i Orbit?

Fråga: När kommer en bra modul för registrering av avvikelse/komplikationer per och postoperativt i Orbit?

Svar: SPOR har varit i kontakt med EVRY för att få dem att göra en modul (det går att göra en enkel själv – men en professionell variant fungerar mycket bättre). EVRY hänvisar till användarföreningen, där det dock inte har upprioriterats. Fortsatta påstötande görs dock och SPOR är tacksamma om även Orbit-ägare som önskar modulen påpekar detta för EVRY.

Detta gäller såväl den peroperativa som den postoperativa avvikelse och komplikationsregistreringen.

Collumfrakturer koder diagnos uppdelning

Fråga: Varför delas inte min operationsenhets collumfrakturer upp på cervikal/pertrochantär och subtrochantär i rapporten?

Svar: Det saknas (huvud)diagnos i inrapporteringen. Klumpdiagnos för collumfraktur har då satts utefter bl.a. operationskoderna. Uppdatera erat inrapporteringssystem så att postoperativa diagnoserna sänds in.

KVÅ-koder anestesi; saknade koder tillbehandlingar som används

Fråga: Vi saknar KVÅ-koder inom anestesi ex.vis Dextor Nasalt sedering och TAP-blockader

Svar: Socialstyrelsens handläggningstid är lång och normalt måste man komma in med begäran om nya koder ett årsskifte året innan dessa kan träda i kraft. Vad gäller önskemål enligt ovan så har SoS vid två tillfällen avslagit vår begäran, motiverat att det redan finns och att dubletter inte accepteras. SPOR kommer att fortsätta att överklaga då D-koderna knappast är att anses som anestesikoder.

Preoperativt anestesiarbete, koder för blockader på preop avdelning

Fråga: Vi vill kunna registrera det preoperativa arbete som vi gör och som blir allt större

Svar: Preoperativ anestesistart ”Tidpunkt när preoperativa anestesiologiska ingrepp startas, exempelvis blockad börjar anläggas, om detta sker innan patienttid start (V540) har börjat registreras”. Skillnaden mellan V531 och V540 anger preoperativ anestesitid. Redan idag kan V530 Ankomsttid till preopenhet registreras.

Avvikelse och komplikationsregistrering - Ej relevanta & saknade orsaker

Fråga: Avvikelse och komplikationsregistreringen innehåller ett flertal orsaker som inte är relevant för den peroperativa eller den postoperativa processen; men saknar en del andra.

Svar: SFAI standard från slutet av 90-talet. SPOR tog den standard som är från 2008 (senaste publiceringen).

SPOR fick SFAIs välsignelse att revidera listan samt ta fram helt ny lista för den postoperativa delen– vilket presenterades på användarmötet vt 2015.

Nya peroperativa listan PAK-OP ver 3.0 presenterades på användarmötet våren 2016.

Parallellt med detta har en helt ny postoperativ registreringsstandard för avvikelse och komplikationsregistrering PAK-UVA ver 3.0 tagits fram och validerats. Även den presenterades på användarmötet våren 2016.

Bägge listorna släpps i början av maj 2016 och kan användas med variabellistorna 1.0 och 2.0. Variabellistan 3.0 kräver att de nya PAK-UVA och PAK-OP listorna används.

Saknar strykningsorsak i SPORs lista med stryknings/störningsorsaker

Fråga: I SPORs strykningslista finns inte alltid med en strykningsorsak som vi använt mycket lokalt; bara en som liknar den vi använde.

Svar: Vill man lokalt ha ytterligare strykningsorsaker så går det bra att lägga till detta lokalt.

SPORs strykningslista har 3 nivåer.

Nivå 1 benämns 1 tom 11 (12 skickas aldrig in) Ex vis ”1 Annan operation prioriteras”

Nivå 2 benämns a,b,… ”1a Akut operation prioriteras”

Nivå 3 ordnas lokalt men skall alltid läggas ”under” en strykning i nivå 2. ”1ai Akut levertransplantation prioriteras”

När strykningarna så skickas in till SPOR skickas bara nivå 1+2 in och nivå 3 får då ingå i nivå 2. Uppkommer behov av att behöva jämföra sig med andra sjukhus på en orsak som hamnar i nivå 3 så kontakta SPORs styrelse för evt revision av strykningsorsakerna; se även föregående fråga.

Befolkningsregistret –dödsdatum , uppdatering

Fråga: Hur ofta uppdateras dödsdatum från befolkningsregistret?

Svar: Hela SPORs databas körs mot befolkningsregistret den 15:e varje månad.

Detta betyder att om man vill se på 30-dagars mortalitet så måste man välja urvalsperiod som går längst till den 15:e föregående månad.

Tänk på att om man lastar in data batchvis så måste data funnits i SPORS databas när körningen mot befolkningsregistret gjordes

Variabellistan - uppdatering

Fråga: Det fattas viktiga variabler, varför?

Svar: Kontakta SPOR:s styrgrupp om ni vill lägga till variabler eller har funderingar kring definitioner. Variabellistan uppdateras regelbundet, men det kan inte göras för ofta eftersom systemintegrationerna då måste göras om. Avsikten från SPOR:s styrgrupp är att samla ihop förändringar och uppdatera variabellistan vart annat eller var tredje år. Grundtanken med att överföra information från andra redan befintliga system med minimal manuella inmatningar måste dock upprätthållas.

Sedan starten har listan uppdaterats 3 ggr och senaste Variabellista 4.0 lanseras i produktion januari n2020.Tidigaste tidpunkten för nästa större uppdatering är i januari 2023 men p.g.a. pandemin så kommer den troligen att senareläggas till 2024. Mindre versionsuppdateringar kan förekomma mellan de större uppdateringarna.