Ogiltig ICD-10 kod; Y-koder

Fråga:

Vi försöker skicka in poster med ICD-10-kod Y883 men får felmeddelande "Y883 Ogiltig ICD-10 kod". Vad beror det på?

Svar:

Y883 är inte en riktig diagnoskod utan en tilläggskod till en annan diagnoskod. "klassificering av händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsak till skada, förgiftning och andra ogynnsamma effekter"

Y35–Y36 Polisingripande och krigshandling

Y40–Y84 Komplikationer till medicinsk vård och kirurgiska åtgärder

Y85–Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död

Y90–Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes. 

Kodnummer från detta kapitel används som tillägg till kodnummer från ett annat kapitel i klassifikationen som visar tillståndets natur. Därvid gäller att kodnummer från kapitel XIX, Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, alltid bör åtföljas av en kod från kapitel XX. När det gäller andra tillstånd, klassificerade i kapitel I–XVIII, som uppfattas ha yttre orsak kan kodnummer från kapitel XX användas som tilläggsinformation.

Kodnummer för klassificering av sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död återfinns i avsnittet Y85–Y89