Information till patient och närstående

om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

Tillsammans gör vi vården bättre!

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar landstinget Sörmland uppgifter i det nationella kvalitetsregistret SPOR (Svenskt PeriOperativt Register).

Registret samlar in information am samtliga operationer och ingrepp som registrerats i operationsplaneringssystemet Orbit. Det innebär i princip alla operationer som utförs på landstingets operationsavdelningar och några ingrepp som utförs på andra ställen.

Kvalitetsregistret gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter som genomgår narkos/bedövning och olika former av operativa ingrepp i Sverige. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt och behandlingsmetoder som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Så hanteras dina uppgifter

Operationsplaneringssystemet innehåller uppgifter nödvändiga för att planera, genomföra och följa upp din operation/ingrepp. Vissa av dessa uppgifter skickas till kvalitetsregistret SPOR. Dina uppgifter får endast användas för att utveckla vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso‐ och sjukvården. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN). Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. Alla uppgifter skyddas av Offentlighets‐ och sekretesslagen samt Personuppgiftslagen.

Dina rättigheter

  • Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt
  • Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret
  • Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter
  • Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen
  • Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen
  • Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret nedan.
  • Du kan läsa mer om kvalitetsregistret SPOR på www.sfai.se och www.periop.se samt

www.landstingetsormland.se

Din vårdgivare, som registrerar uppgifter om dig, är personuppgiftsansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt. Landstingsjuristen är personuppgiftsombud i landstinget Sörmland för samtliga nationella kvalitetsregister Landstingsstyrelsen i Upplands Läns Landsting är centralt personuppgiftsansvarig för SPOR.

 

Svenskt PeriOperativt Register ‐ SPOR

Kontaktperson:

Namn Claes Mangelus

Adress Anestesikliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjh, 431 80 Mölndal

E‐post claes.mangelus@vgregion.se

Tel.nr. 031‐3431000 (vxl)